Kanakadhara Stotram

శ్రీ కనకధారా స్తోత్రం 

అంగం హరేః పులకభూషణ మాశ్రయంతీ

భృంగాగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం

అంగీకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా

మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః 1

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః

ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని

మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయా

సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః 2 

ఆమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదా ముకుందం

ఆనందకంద మనిమేష మనంగ తంత్రం

ఆకేరక స్థిత కనీనిక పక్ష్మనేత్రం

భూత్యై భవేన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః 3 

బాహ్యంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా

హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి

కామప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా

కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః 4

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః

ధారా ధరే స్ఫురతి యా తటిదంగ నేవ 

మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః

భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః 5

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్

మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన

మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం

మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః 6

విశ్వామరేంద్ర పదవిభ్రమ దాన దక్షం

ఆనందహేతు రధికం మురవిద్విషోపి

ఈషన్నిషీదతు మయీక్షణ మీక్షణార్థం

ఇందీవరోదర సహోదర మిందిరాయాః 7

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర

దృష్ట్యా త్రివిష్టప పదం సులభం లభంతే

దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం

పుష్టిం కృషిష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః 8

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా

అస్మిన్నకించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే -2

దుష్కర్మ ఘర్మ మపనీయ చిరాయ దూరం

నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః 9

గీర్దేవ దేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి

శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి 

సృష్టిస్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై

తస్యై నమః త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యై 10 

శ్రుత్యైనమోస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై

రత్యైనమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై

శక్యైనమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై

పుష్ట్యైనమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై 11

నమోస్తు నాలీక నిభాననాయై

నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై

నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై

నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై 12

నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై

నమోస్తు భూమండల నాయికాయై

నమోస్తు దేవాది దయాపరాయై

నమోస్తు శార్గ్ఙాయుధ వల్లభాయై 13

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై

నమోస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై

నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై

నమోస్తు దామోదర వల్లభాయై 14

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై

నమోస్తు భూత్యై భువన ప్రసూత్యై

నమోస్తు దేవాదిభి రర్చితాయై

నమోస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై 15

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని

సామ్రాజ్యదాన విభవాని సరోరుహాక్షి

త్వద్వందనాని దురితోద్ధరణోద్యతాని

మామేవ మాత రనిశం కలయంతు మాన్యే 16

యత్కటాక్ష సముపాసనాదిభిః 

సేవకస్య సకలార్థ సంపదః

సంతనోతి వచనాంగ మానసైః

త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే 17

సరసిజనిలయే సరోజ హస్తే

ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే

త్రిభువన భూతికరి ప్రసీద మహ్యం 18

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభ ముఖావసృష్ట

స్వర్వాహినీ విమలచారు జలాప్లుతాంగీం

ప్రాత ర్నమామి జగతాం జననీం అశేష

లోకాధినాథ గృహిణీం అమృతాబ్ధి పుత్రీం 19

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం

కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః

అవలోకయ మా మకించనానాం

ప్రథమం పాత్రం అకృత్రిమం దయాయాః 20

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం

త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమాం

గుణాధికా గురుతర భాగ్యభాజినః

భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః 21

ఇతి శ్రీ మచ్ఛంకర భగవత్పాదాచార్యకృతం కనకధారాస్తోత్రం సమాప్తం