Scripture – Durga Saptashati**

దేవీ మాహాత్మ్యమ్ వా దుర్గాసప్తశతీ

 

॥ శ్రీచండికాధ్యానమ్ ॥ 

 

ఓం 

యా చండీ 

మధుకైటభాదిదలనీ 

యా మాహిషోన్మూలినీ

యా ధూమ్రేక్షణ 

చండముండమథనీ 

యా రక్తబీజాశనీ ।

శక్తిః శుంభ నిశుంభ దైత్యదలనీ 

యా సిద్ధిదాత్రీ పరా

సా దేవీ 

నవకోటిమూర్తిసహితా 

మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ ॥

 

॥ అథ అర్గలాస్తోత్రమ్ ॥

 

ఓం నమశ్చండికాయై ।

మార్కండేయ ఉవాచ ।

 

ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే 

జయ భూతాపహారిణి ।

జయ సర్వగతే దేవి 

కాలరాత్రి నమోఽస్తు తే ॥ ౧॥

 

జయంతీ మంగళా కాళీ 

భద్రకాళీ కపాలినీ । 

దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ 

స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే ॥ ౨॥

 

మధుకైటభ విధ్వంసి 

విధాతృ వరదే నమః ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౩॥

 

మహిషాసుర నిర్నాశి 

భక్తానాం సుఖదే నమః ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౪॥

 

ధూమ్రనేత్రవధే దేవి 

ధర్మకామార్థదాయిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౫॥

 

రక్తబీజవధే దేవి 

చండముండ వినాశిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౬॥

 

నిశుంభ శుంభ నిర్నాశి 

త్రైలోక్య శుభదే నమః ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౭॥

 

వందితాంఘ్రియుగే దేవి 

సర్వసౌభాగ్యదాయిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౮॥

 

అచింత్య రూపచరితే 

సర్వశత్రువినాశిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౯॥

 

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా 

చాపర్ణే దురితాపహే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౦॥

 

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం 

చండికే వ్యాధినాశిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౧॥

 

చండికే సతతం యుద్ధే 

జయంతీ పాపనాశినీ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౨॥

 

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం 

దేహి దేవి పరం సుఖమ్ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౩॥

 

విధేహి దేవి కల్యాణం 

విధేహి విపులాం శ్రియమ్ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౪॥

 

విధేహి ద్విషతాం నాశం 

విధేహి బలముచ్చకైః ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౫॥

 

సురాసుర శిరోరత్న 

నిఘృష్ట చరణేఽంబికే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౬॥

 

విద్యావంతం యశస్వంతం 

లక్ష్మీవంతం చ మాం కురు ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౭॥

 

దేవీ ప్రచండ దోర్దండ 

దైత్యదర్ప నిషూదిని ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౮॥

 

ప్రచండ దైత్య దర్పఘ్నే 

చండికే ప్రణతాయ మే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౧౯॥

 

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్ర 

సంస్తుతే పరమేశ్వరీ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౦॥

 

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవీ 

శశ్వద్భక్త్యా సదాంబికే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౧॥

 

హిమాచలసుతానాథ 

సంస్తుతే పరమేశ్వరీ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౨॥

 

ఇంద్రాణీపతి సద్భావ 

పూజితే పరమేశ్వరీ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౩॥

 

దేవి భక్తజనోద్దామ దత్తానందోదయేఽంబికే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౪॥

 

భార్యాం మనోరమాం దేహి 

మనోవృత్తానుసారిణీమ్ ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౫॥

 

తారిణి దుర్గసంసార 

సాగరస్యాచలోద్భవే ।

రూపం దేహి జయం దేహి 

యశో దేహి ద్విషో జహి ॥ ౨౬॥

 

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు 

మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః ।

సప్తశతీం సమారాధ్య 

వరమాప్నోతి దుర్లభమ్ ॥ ౨౭॥

 

॥ ఇతి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

అర్గలాస్తోత్రం 

సమాప్తమ్ ॥

 

॥ అథ కీలకస్తోత్రమ్ ॥

 

ఓం నమశ్చండికాయై ।

మార్కండేయ ఉవాచ ।

 

ఓం విశుద్ధజ్ఞాన దేహాయ 

త్రివేదీదివ్యచక్షుషే ।

శ్రేయఃప్రాప్తి నిమిత్తాయ 

నమః సోమార్ధధారిణే ॥ ౧॥

 

సర్వమేత ద్విజానీయాత్ 

మంత్రాణామపి కీలకమ్ ।

సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి 

సతతం జప్యతత్పరః ॥ ౨॥

 

సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని 

కర్మాణి సకలాన్యపి ।

ఏతేన స్తువతాం దేవీం 

స్తోత్రవృందేన భక్తితః ॥ ౩॥

 

న మంత్రో నౌషధం తస్య

న కించిదపి విద్యతే ।

వినా జాప్యం న సిద్ధ్యేత్తు 

సర్వముచ్చాటనాదికమ్ ॥ ౪॥

 

సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యంతి 

లోకశంకామిమాం హరః ।

కృత్వా నిమంత్రయామాస 

సర్వమేవమిదం శుభమ్ ॥ ౫॥

 

స్తోత్రం వై చండికాయాస్తు 

తచ్చ గుహ్యం చకార సః ।

సమాప్నోతి స పుణ్యేన 

తాం యథావన్నిమంత్రణామ్ ॥ ౬॥

 

సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి 

సర్వమేవ న సంశయః ।

కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యాం 

అష్టమ్యాం వా సమాహితః ॥ ౭॥

 

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి 

నాన్యథైషా ప్రసీదతి ।

ఇత్థం రూపేణ కీలేన 

మహాదేవేన కీలితమ్ ॥ ౮॥

 

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం 

చండీం జపతి నిత్యశః ।

స సిద్ధః స గణః సోఽథ 

గంధర్వో జాయతే ధ్రువమ్ ॥ ౯॥

 

న చైవాపాటవం తస్య 

భయం క్వాపి న జాయతే ।

నాపమృత్యువశం యాతి 

మృతే చ మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ ౧౦॥

 

జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత 

హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి ।

తతో జ్ఞాత్వైవ సంపూర్ణం 

ఇదం ప్రారభ్యతే బుధైః ॥ ౧౧॥

 

సౌభాగ్యాది చ యత్కించిత్ 

దృశ్యతే లలనాజనే ।

తత్సర్వం తత్ ప్రసాదేన 

తేన జప్యమిదం శుభమ్ ॥ ౧౨॥

 

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మిన్ 

స్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః ।

భవత్యేవ సమగ్రాపి 

తతః ప్రారభ్యమేవ తత్ ॥ ౧౩॥

 

ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన 

సౌభాగ్యారోగ్యమేవ చ ।

శత్రుహానిః పరో మోక్షః 

స్తూయతే సా న కిం జనైః ॥ ౧౪॥

 

చండికాం హృదయేనాపి 

యః స్మరేత్ సతతం నరః ।

హృద్యం కామమవాప్నోతి 

హృది దేవీ సదా వసేత్ ॥ ౧౫॥

 

అగ్రతోఽముం మహాదేవ

కృతం కీలకవారణమ్ ।

నిష్కీలంచ తథా కృత్వా 

పఠితవ్యం సమాహితైః ॥ ౧౬॥

 

॥ ఇతి శ్రీభగవత్యాః 

కీలకస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

 

SQ

 

॥ అథ దేవీ కవచమ్ ॥

 

ఓం నమశ్చండికాయై ।

మార్కండేయ ఉవాచ ।

 

ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే 

సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ।

యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం 

తన్మే బ్రూహి పితామహ ॥ ౧॥

 

బ్రహ్మోవాచ ।

అస్తి గుహ్యతమం విప్ర 

సర్వభూతోపకారకమ్ ।

దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం 

తత్ శృణుష్వ మహామునే ॥ ౨॥

 

ప్రథమం శైలపుత్రీతి 

ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ ।

తృతీయం చంద్రఘంటేతి 

కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ ॥ ౩॥

 

పంచమం స్కందమాతేతి 

షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా ।

సప్తమం కాలరాత్రిశ్చ 

మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ ॥ ౪॥

 

నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ 

నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః ।

ఉక్తాన్యేతాని నామాని 

బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా ॥ ౫॥

 

అగ్నినా దహ్యమానాస్తు 

శత్రుమధ్యగతా రణే ।

విషమే దుర్గమే చైవ 

భయార్తాః శరణం గతాః ॥ ౬।

 

న తేషాం జాయతే కించిత్ 

అశుభం రణసంకటే ।

ఆపదం న చ పశ్యంతి 

శోకదుఃఖభయంకరీమ్ ॥ ౭॥

 

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నిత్యం 

తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే ।

యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి 

రక్షసి తాన్న సంశయః ॥ ౮॥

 

ప్రేతసంస్థా తు చాముండా 

వారాహీ మహిషాసనా ।

ఐంద్రీ గజసమారూఢా 

వైష్ణవీ గరుడాసనా ॥ ౯॥

 

నారసింహీ మహావీర్యా 

శివదూతీ మహాబలా ।

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా 

కౌమారీ శిఖివాహనా ॥ ౧౦॥

 

లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ 

పద్మహస్తా హరిప్రియా ।

శ్వేతరూపధరా దేవీ 

ఈశ్వరీ వృషవాహనా ॥ ౧౧॥

 

బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా 

సర్వాభరణభూషితా ।

ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః 

సర్వయోగసమన్వితాః ॥ ౧౨॥

 

నానాభరణశోభాఢ్యా 

నానారత్నోపశోభితాః ।

శ్రైష్ఠైశ్చ మౌక్తికైః సర్వా 

దివ్యహారప్రలంబిభిః ॥ ౧౩॥

 

ఇంద్రనీలైః మహానీలైః 

పద్మరాగైః సుశోభనైః ।

దృశ్యంతే రథమారూఢా 

దేవ్యః క్రోధసమాకులాః ॥ ౧౪॥

 

శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం 

హలం చ ముసలాయుధమ్ ।

ఖేటకం తోమరం చైవ 

పరశుం పాశమేవ చ ॥ ౧౫॥

 

కుంతాయుధం త్రిశూలం చ 

శార్ఙ్గమాయుధముత్తమమ్ ।

దైత్యానాం దేహనాశాయ 

భక్తానామభయాయ చ ॥ ౧౬॥

 

ధారయంత్యాయుధానీత్థం 

దేవానాం చ హితాయ వై ।

నమస్తేఽస్తు మహారౌద్రే 

మహాఘోరపరాక్రమే ॥ ౧౭॥

 

మహాబలే మహోత్సాహే 

మహాభయవినాశిని ।

త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే 

శత్రూణాం భయవర్ధిని ॥ ౧౮॥

 

ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ 

ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా ।

దక్షిణేఽవతు వారాహీ 

నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ ॥ ౧౯॥

 

ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేత్ 

వాయవ్యాం మృగవాహినీ ।

ఉదీచ్యాం పాతు కౌబేరీ 

ఈశాన్యాం శూలధారిణీ ॥ ౨౦॥

 

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేత్ 

అధస్తాద్వైష్ణవీ తథా ।

ఏవం దశదిశో రక్షేత్ 

చాముండా శవవాహనా ॥ ౨౧॥

 

జయా మామగ్రతః పాతు 

విజయా పాతు పృష్ఠతః ।

అజితా వామపార్శ్వే తు 

దక్షిణే చాపరాజితా ॥ ౨౨॥

 

శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేత్ 

ఉమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా ।

మాలాధరీ లలాటే చ 

భ్రువౌత్ రక్షేద్యశస్వినీ ॥ ౨౩॥

 

నేత్రయోశ్చిత్రనేత్రా చ 

యమఘంటా తు పార్శ్వకే ।

త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన 

భ్రువోర్మధ్యే చ చండికా ॥ ౨౪॥

 

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే 

శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ ।

కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ 

కర్ణమూలే తు శంకరీ ॥ ౨౫॥

 

నాసికాయాం సుగంధా చ 

ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా ।

అధరే చామృతాబాలా 

జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ ॥ ౨౬॥

 

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ 

కణదేశే తు చండికా ।

ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ 

మహామాయా చ తాలుకే ॥ ౨౭॥

 

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేత్ 

వాచం మే సర్వమంగలా ।

గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ 

పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ ॥ ౨౮॥

 

నీలగ్రీవా బహిః కంఠే 

నలికాం నలకూబరీ ।

స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేత్ 

బాహూ మే వజ్రధారిణీ ॥ ౨౯॥

 

హస్తయోః దండినీ రక్షేత్ 

అంబికా చాంగులీషు చ ।

నఖాన్ శూలేశ్వరీ రక్షేత్ 

కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ ॥ ౩౦॥

 

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ 

మనఃశోకవినాశినీ ।

హృదయే లలితా దేవీ 

ఉదరే శూలధారిణీ ॥ ౩౧॥

 

నాభౌ చ కామినీ రక్షేత్  

గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా ।

మేఢ్రం రక్షతు దుర్గంధా

పాయుం మే గుహ్యవాహినీ ॥ ౩౨॥ 

 

కట్యాం భగవతీ రక్షేత్ 

ఊరూ మే మేఘవాహనా ।

జంఘే మహాబలా రక్షేత్ 

జానూ మాధవనాయికా ॥ ౩౩॥

 

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ 

పాదపృష్ఠే తు కౌశికీ ।

పాదాంగుళీః శ్రీధరీ చ 

తలం పాతాళవాసినీ ॥ ౩౪॥

 

నఖాన్ దంష్ట్రకరాలీ చ 

కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ ।

రోమకూపేషు కౌమారీ 

త్వచం యోగీశ్వరీ తథా ॥ ౩౫॥

 

రక్తమజ్జావసామాంసాన్ 

అస్థిమేదాంసి పార్వతీ ।

అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ 

పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ ॥ ౩౬॥

 

పద్మావతీ పద్మకోశే 

కఫే చూడామణిస్తథా ।

జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలాం 

అభేద్యా సర్వసంధిషు ॥ ౩౭॥

 

శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేత్ 

ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా ।

అహంకారం మనో బుద్ధిం 

రక్షేన్మే ధర్మధారిణీ ॥ ౩౮॥

 

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానం 

ఉదానం చ సమానకమ్ ।

వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ 

ప్రాణాన్ కల్యాణశోభనా ॥ ౩౯॥

 

రసే రూపే చ గంధే చ 

శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ ।

సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ 

రక్షేన్నారాయణీ సదా ॥ ౪౦॥

 

ఆయూ రక్షతు వారాహీ 

ధర్మం రక్షతు పార్వతీ ।

యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ 

సదా రక్షతు వైష్ణవీ ॥ ౪౧॥

 

గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ 

పశూన్ రక్షేచ్చ చండికా ।

పుత్రాన్ రక్షేత్ మహాలక్ష్మీః 

భార్యాం రక్షతు భైరవీ ॥ ౪౨॥

 

ధనేశ్వరీ ధనం రక్షేత్ 

కౌమారీ కన్యకాం తథా ।

పంథానం సుపథా రక్షేత్ 

మార్గం క్షేమంకరీ తథా ॥ ౪౩॥

 

రాజద్వారే మహాలక్ష్మీః 

విజయా సతతం స్థితా ।

రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం 

వర్జితం కవచేన తు ॥ ౪౪॥

 

తత్సర్వం రక్ష మే దేవి 

జయంతీ పాపనాశినీ ।

సర్వరక్షాకరం పుణ్యం 

కవచం సర్వదా జపేత్ ॥ ౪౫॥

 

ఇదం రహస్యం విప్రర్షే 

భక్త్యా తవ మయోదితమ్ ॥

పాదమేకం న గచ్ఛేత్ తు 

యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః ॥ ౪౬॥

 

కవచేనావృతో నిత్యం 

యత్ర యత్రైవ గచ్ఛతి ।

తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ 

విజయః సార్వకాలికః ॥ ౪౭॥

 

యం యం చింతయతే కామం 

తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।

పరమైశ్వర్యమతులం 

ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ ॥ ౪౮॥

 

నిర్భయో జాయతే మర్త్యః 

సంగ్రామేష్వపరాజితః ।

త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః 

కవచేనావృతః పుమాన్ ॥ ౪౯॥

 

ఇదం తు దేవ్యాః కవచం 

దేవానామపి దుర్లభమ్ ।

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం 

త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః ॥ ౫౦॥

 

దైవీకలా భవేత్తస్య 

త్రైలోక్యే చాపరాజితః ।

జీవేద్వర్షశతం సాగ్రం

అపమృత్యు వివర్జితః ॥ ౫౧॥

 

నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే 

లూతా విస్ఫోటకాదయః ।

స్థావరం జంగమం చైవ 

కృత్రిమం చైవ యద్విషమ్ ॥ ౫౨॥

 

అభిచారాణి సర్వాణి 

మంత్రయంత్రాణి భూతలే ।

భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ 

కులజాశ్చౌపదేశికాః ॥ ౫౩॥

 

సహజా కులజా మాలా 

డాకినీ శాకినీ తథా ।

అంతరిక్ష చరా ఘోరా 

డాకిన్యశ్చ మహారవాః ॥ ౫౪॥

 

గ్రహభూతపిశాచాశ్చ 

యక్షగంధర్వరాక్షసాః ।

బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః 

కూష్మాండా భైరవాదయః ॥ ౫౫॥

 

నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య 

కవచేనావృతో హి యః ।

మానోన్నతిర్భవేద్రాజ్ఞః 

తేజోవృద్ధిః పరా భవేత్ ॥ ౫౬॥

 

యశోవృద్ధిర్భవేత్ పుంసాం 

కీర్తివృద్ధిశ్చ జాయతే ।

తస్మాత్ జపేత్ సదా భక్తః 

కవచం కామదం మునే ॥ ౫౭॥

 

జపేత్ సప్తశతీం చండీం 

కృత్వా తు కవచం పురా ।

నిర్విఘ్నేన భవేత్ సిద్ధిః 

చండీజప సముద్భవా ॥ ౫౮॥

 

యావద్భూమండలం ధత్తే 

సశైలవనకాననమ్ ।

తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం 

సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ ॥ ౫౯॥

 

దేహాంతే పరమం స్థానం 

సురైరపి సుదుర్లభమ్ ।

ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం 

మహామాయాప్రసాదతః ॥ ౬౦॥

 

తత్ర గచ్ఛతి గత్వాసౌ 

పునశ్చాగమనం నహి ।

లభతే పరమం స్థానం 

శివేన సమతాం వ్రజేత్ ॥ ౬౧॥

 

॥ ఇతి 

శ్రీమార్కండేయ పురాణే హరిహరబ్రహ్మవిరచిత

దేవీకవచం 

సమాప్తమ్ ॥

 

॥ దేవీ మాహాత్మ్యమ్ ॥

 

॥ శ్రీదుర్గాయై నమః ॥

॥ అథ శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ॥

॥ ప్రథమోఽధ్యాయః ॥

 

। ధ్యానమ్ ।

ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషు చాప పరిఘాన్ 

శూలం భుశుండీం శిరః

శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం 

సర్వాంగభూషావృతామ్ ।

యాం హంతుం మధుకైటభోః 

జలజభూః తుష్టావ సుప్తే హరౌ 

నీలాశ్మద్యుతిమాస్య పాదదశకాం 

సేవే మహాకాళికాం ॥

 

ఓం నమశ్చండికాయై ॥

ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ ॥ ౧॥

 

సావర్ణిః సూర్యతనయో 

యో మనుః కథ్యతేఽష్టమః ।

నిశామయ తదుత్పత్తిం 

విస్తరాద్గదతో మమ ॥ ౨॥

 

మహామాయానుభావేన 

యథా మన్వంతరాధిపః ।

స బభూవ మహాభాగః 

సావర్ణిస్తనయో రవేః ॥ ౩॥

 

స్వారోచిషేఽంతరే పూర్వం 

చైత్రవంశసముద్భవః ।

సురథో నామ రాజాభూత్ 

సమస్తే క్షితిమండలే ॥ ౪॥

 

తస్య పాలయతః సమ్యక్ 

ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్ ।

బభూవుః శత్రవో భూపాః 

కోలా విధ్వంసిన స్తదా ॥ ౫॥

 

తస్య తైరభవద్ యుద్ధం 

అతి ప్రబల దండినః ।

న్యూనైరపి స తైర్యుద్ధే 

కోలా విధ్వంసి భిర్జితః ॥ ౬॥

 

తతః స్వపురమాయాతో 

నిజ దేశాధిపోఽభవత్ ।

ఆక్రాంతః స మహాభాగః 

తైస్తదా ప్రబలారిభిః ॥ ౭॥

 

అమాత్యైః బలిభిః దుష్టైః 

దుర్బలస్య దురాత్మభిః ।

కోశో బలం చాపహృతం 

తత్రాపి స్వపురే తతః ॥ ౮॥

 

తతో మృగయావ్యాజేన 

హృతస్వామ్యః స భూపతిః ।

ఏకాకీ హయమారుహ్య 

జగామ గహనం వనమ్ ॥ ౯॥

 

స తత్రాశ్రమమద్రాక్షీత్ 

ద్విజవర్యస్య మేధసః ।

ప్రశాంత శ్వాపదాకీర్ణం 

మునిశిష్యోపశోభితమ్ ॥ ౧౦॥

 

తస్థౌ కంచిత్స కాలం చ 

మునినా తేన సత్కృతః ।

ఇతశ్చేతశ్చ విచరన్ 

తస్మిన్ మునివరాశ్రమే ॥ ౧౧॥

 

సోఽచింత యత్తదా తత్ర 

మమత్వాకృష్ట మానసః ।

మత్పూర్వైః పాలితం పూర్వం 

మయాహీనం పురం హితత్ ॥ ౧౨॥

 

మద్భృత్యైః తైరసద్వృత్తైః 

ధర్మతః పాల్యతే న వా ।

న జానే స ప్రధానో మే 

శూరో హస్తీ సదామదః ॥ ౧౩॥

 

మమ వైరివశం యాతః 

కాన్ భోగానుపలప్స్యతే ।

యే మమానుగతా నిత్యం 

ప్రసాద ధనభోజనైః ॥ ౧౪॥

 

అనువృత్తిం ధ్రువం తేఽద్య 

కుర్వంత్యన్య మహీభృతామ్ ।

అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః 

కుర్వద్భిః సతతం వ్యయమ్ ॥ ౧౫॥

 

సంచితః సోఽతిదుఃఖేన 

క్షయం కోశో గమిష్యతి ।

ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం 

చింతయామాస పార్థివః ॥ ౧౬॥

 

తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాశే 

వైశ్యమేకం దదర్శ సః ।

స పృష్టస్తేన కస్త్వం భో 

హేతుశ్చాగమనేఽత్ర కః ॥ ౧౭॥

 

సశోక ఇవ కస్మాత్త్వం 

దుర్మనా ఇవ లక్ష్యసే ।

ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య 

భూపతేః ప్రణయోదితమ్ ॥ ౧౮॥

 

ప్రత్యువాచ స తం వైశ్యః 

ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ ॥ ౧౯॥

 

వైశ్య ఉవాచ ॥ ౨౦॥

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽహం 

ఉత్పన్నో ధనినాం కులే ॥ ౨౧॥

 

పుత్రదారైః నిరస్తశ్చ 

ధనలోభాదసాధుభిః ।

విహీనశ్చ ధనైర్దారైః 

పుత్రైరాదాయ మే ధనమ్ ॥ ౨౨॥

 

వనమభ్యాగతో దుఃఖీ 

నిరస్త శ్చాప్తబంధుభిః ।

సోఽహం న వేద్మి పుత్రాణాం 

కుశలాకుశలాత్మికామ్ ॥ ౨౩॥

 

ప్రవృత్తిం స్వజనానాం చ 

దారాణాం చాత్ర సంస్థితః ।

కిం ను తేషాం గృహే క్షేమం 

అక్షేమం కిం ను సాంప్రతమ్ ॥ ౨౪॥

 

కథం తే కిం ను సద్వృత్తా 

దుర్వృత్తాః కిం ను మే సుతాః ॥ ౨౫॥

 

రాజోవాచ ॥ ౨౬॥

యైర్నిరస్తో భవాఁల్లుబ్ధైః 

పుత్రదారాదిభిర్ధనైః ॥ ౨౭॥

 

తేషు కిం భవతః స్నేహం 

అనుబధ్నాతి మానసమ్ ॥ ౨౮॥

 

వైశ్య ఉవాచ ॥ ౨౯॥

ఏవమేతద్యథా ప్రాహ 

భవానస్మద్గతం వచః ॥ ౩౦॥

 

కిం కరోమి న బధ్నాతి 

మమ నిష్ఠురతాం మనః ।

యైః సంత్యజ్య పితృస్నేహం 

ధనలుబ్ధైర్నిరాకృతః ॥ ౩౧॥

 

పతిస్వజనహార్దం చ 

హార్దితేష్వేవ మే మనః ।

కిమేతన్నాభిజానామి 

జానన్నపి మహామతే ॥ ౩౨॥

 

యత్ప్రేమప్రవణం చిత్తం 

విగుణేష్వపి బంధుషు ।

తేషాం కృతే మే నిఃశ్వాసో 

దౌర్మనస్యం చ జాయతే ॥ ౩౩॥

 

కరోమి కిం యన్న మనః 

తేష్వప్రీతిషు నిష్ఠురమ్ ॥ ౩౪॥

 

మార్కండేయ ఉవాచ ॥ ౩౫॥

తతస్తౌ సహితౌ విప్ర 

తం మునిం సముపస్థితౌ ॥ ౩౬॥

 

సమాధిర్నామ వైశ్యోఽసౌ 

స చ పార్థివసత్తమః ।

కృత్వా తు తౌ యథాన్యాయం 

యథార్హం తేన సంవిదమ్ ॥ ౩౭॥

 

ఉపవిష్టౌ కథాః కాశ్చిత్ 

చక్రతుర్వైశ్యపార్థివౌ ॥ ౩౮॥

 

రాజోవాచ ॥ ౩౯॥

భగవంస్త్వామహం ప్రష్టుం 

ఇచ్ఛామ్యేకం వదస్వ తత్ ॥ ౪౦॥

 

దుఃఖాయ యన్మే మనసః 

స్వచిత్తాయత్తతాం వినా ।

మమత్వం గతరాజ్యస్య 

రాజ్యాంగేష్వఖిలేష్వపి ॥ ౪౧॥

 

జానతోఽపి యథాజ్ఞస్య 

కిమేతత్ మునిసత్తమ ।

అయం చ నికృతః పుత్రైః 

దారైర్భృత్యైః తథోంఘితః ॥ ౪౨॥

 

స్వజనేన చ సంత్యక్తః 

తేషు హార్దీ తథాప్యతి ।

ఏవమేష తథాహం చ 

ద్వావప్యత్యన్తదుఃఖితౌ ॥ ౪౩॥

 

దృష్టదోషేఽపి విషయే 

మమత్వాకృష్టమానసౌ ।

తత్కిమేతన్మహాభాగ 

యన్మోహో జ్ఞానినోరపి ॥ ౪౪॥

 

మమాస్య చ భవత్యేషా 

వివేకాంధస్య మూఢతా ॥ ౪౫॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౪౬॥

 

జ్ఞానమస్తి సమస్తస్య 

జంతోర్విషయగోచరే ॥ ౪౭॥

 

విషయాశ్చ మహాభాగ 

యాంతి చైవం పృథక్ పృథక్ ।

దివాంధాః ప్రాణినః కేచిత్ 

రాత్రావంధాస్తథాపరే ॥ ౪౮॥

 

కేచిద్దివా తథా రాత్రౌ 

ప్రాణినస్తుల్యదృష్టయః ।

జ్ఞానినో మనుజాః సత్యం 

కిం తు తే న హి కేవలమ్ ॥ ౪౯॥

 

యతో హి జ్ఞానినః సర్వే 

పశుపక్షిమృగాదయః ।

జ్ఞానం చ తన్మనుష్యాణాం 

యత్తేషాం మృగపక్షిణామ్ ॥ ౫౦॥

 

మనుష్యాణాం చ యత్తేషాం 

తుల్యమన్యత్తథోభయోః ।

జ్ఞానేఽపి సతి పశ్యైతాన్ 

పతం గాన్ఛావచంచుషు ॥ ౫౧॥ 

 

కణమోక్షాదృతాన్ మోహాత్ 

పీడ్యమానానపి క్షుధా ।

మానుషా మనుజవ్యాఘ్ర 

సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి ॥ ౫౨॥

 

లోభాత్ ప్రత్యుపకారాయ 

నన్వేతాన్ కిం న పశ్యసి ।

తథాపి మమతావర్తే 

మోహగర్తే నిపాతితాః ॥ ౫౩॥

 

మహామాయాప్రభావేణ 

సంసారస్థితికారిణా ।

తన్నాత్ర విస్మయః కార్యో 

యోగనిద్రా జగత్పతేః ॥ ౫౪॥

 

మహామాయా హరేశ్చైషా 

తయా సమ్మోహ్యతే జగత్ ।

జ్ఞానినామపి చేతాంసి 

దేవీ భగవతీ హి సా ॥ ౫౫॥

 

బలాదాకృష్య మోహాయ 

మహామాయా ప్రయచ్ఛతి ।

తయా విసృజ్యతే విశ్వం 

జగదేతచ్చరాచరమ్ ॥ ౫౬॥

 

సైషా ప్రసన్నా వరదా 

నృణాం భవతి ముక్తయే ।

సా విద్యా పరమా ముక్తేః 

హేతుభూతా సనాతనీ ॥ ౫౭॥

 

సంసార బంధ హేతుశ్చ 

సైవ సర్వేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౫౮॥

 

రాజోవాచ ॥ ౫౯॥

 

భగవన్ కా హి సా దేవీ 

మహామాయేతి యాం భవాన్ ॥ ౬౦॥

 

బ్రవీతి కథముత్పన్నా 

సా కర్మాస్యాశ్చ కిం ద్విజ ।

యత్ప్రభావా చ సా దేవీ 

యత్స్వరూపా యదుద్భవా ॥ ౬౧॥

 

తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి 

త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర ॥ ౬౨॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౬౩॥

 

నిత్యైవ సా జగన్మూర్తిః 

తయా సర్వమిదం తతమ్ ॥ ౬౪॥

 

తథాపి తత్సముత్పత్తిః 

బహుధా శ్రూయతాం మమ ।

దేవానాం కార్యసిద్ధ్యర్థం 

ఆవిర్భవతి సా యదా ॥ ౬౫॥

 

ఉత్పన్నేతి తదా లోకే 

సా నిత్యాప్యభిధీయతే ।

యోగనిద్రాం యదా విష్ణుః 

జగత్యేకార్ణవీకృతే ॥ ౬౬॥

 

ఆస్తీర్య శేషమభజత్ 

కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభుః ।

తదా ద్వావసురౌ ఘోరౌ 

విఖ్యాతౌ మధుకైటభౌ ॥ ౬౭॥

 

విష్ణుకర్ణమలోద్భూతౌ 

హంతుం బ్రహ్మాణముద్యతౌ ।

స నాభికమలే విష్ణోః 

స్థితో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః ॥ ౬౮॥

 

దృష్ట్వా తావసురౌ చోగ్రౌ 

ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్ ।

తుష్టావ యోగనిద్రాం తాం 

ఏకాగ్రహృదయః స్థితః ॥ ౬౯॥

 

విబోధనార్థాయ హరేః 

హరినేత్రకృతాలయామ్ ।

విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం 

స్థితిసంహారకారిణీమ్ ॥ ౭౦॥

 

నిద్రాం భగవతీం విష్ణోః 

అతులాం తేజసః ప్రభుః ॥ ౭౧॥

 

బ్రహ్మోవాచ ॥ ౭౨॥

త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి 

వషట్కారః స్వరాత్మికా ॥ ౭౩॥

 

సుధా త్వమక్షరే నిత్యే 

త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా ।

అర్ధమాత్రా స్థితా నిత్యా 

యానుచ్చార్యావిశేషతః ॥ ౭౪॥

 

త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ 

త్వం దేవి జననీ పరా ।

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం 

త్వయైతత్ సృజ్యతే జగత్ ॥ ౭౫॥

 

త్వయైతత్ పాల్యతే దేవి 

త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా ।

విసృష్టౌ సృష్టిరూపా త్వం 

స్థితిరూపా చ పాలనే ॥ ౭౬॥

 

తథా సంహృతి రూపాంతే 

జగతోఽస్య జగన్మయే ।

మహావిద్యా మహామాయా 

మహామేధా మహాస్మృతిః ॥ ౭౭॥

 

మహామోహా చ భవతీ 

మహాదేవీ మహేశ్వరీ ।

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య 

గుణత్రయవిభావినీ ॥ ౭౮॥

 

కాలరాత్రిః మహారాత్రిః 

మోహరాత్రిశ్చ దారుణా ।

త్వం శ్రీః త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీః 

త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా ॥ ౭౯॥

 

లజ్జా పుష్టిస్తథా తుష్టిః 

త్వం శాంతిః క్షాంతిరేవ చ ।

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా 

గదినీ చక్రిణీ తథా ॥ ౮౦॥

 

శంఖినీ చాపినీ బాణ 

భుశుండీ పరిఘాయుధా ।

సౌమ్యా సౌమ్యతరా అశేష 

సౌమ్యేభ్యస్తు అతిసుందరీ ॥ ౮౧॥

 

పరాపరాణాం పరమా 

త్వమేవ పరమేశ్వరీ ।

యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు 

సదసద్వాఖిలాత్మికే ॥ ౮౨॥

 

తస్య సర్వస్య యా శక్తిః 

సా త్వం కిం స్తూయసే మయా ।

యయా త్వయా జగత్స్రష్టా 

జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ ॥ ౮౩॥

 

సోఽపి నిద్రావశం నీతః 

కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః ।

విష్ణుః శరీరగ్రహణం 

అహమీశాన ఏవ చ ॥ ౮౪॥

 

కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం 

కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ ।

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః 

స్వైః ఉదారైర్దేవి సంస్తుతా ॥ ౮౫॥

 

మోహయైతౌ దురాధర్షాః 

అసురౌ మధుకైటభౌ ।

ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ 

నీయతామచ్యుతో లఘు ॥ ౮౬॥

 

బోధశ్చ క్రియతామస్య 

హంతుమేతౌ మహాసురౌ ॥ ౮౭॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౮౮॥

ఏవం స్తుతా తదా దేవీ 

తామసీ తత్ర వేధసా ॥ ౮౯॥

 

విష్ణోః ప్రబోధనార్థాయ 

నిహంతుం మధుకైటభౌ ।

నేత్రాస్యనాసికాబాహు 

హృదయేభ్యస్తథోరసః ॥ ౯౦॥

 

నిర్గమ్య దర్శనే తస్థౌ 

బ్రహ్మణోఽవ్యక్తజన్మనః ।

ఉత్తస్థౌ చ జగన్నాథః 

తయా ముక్తో జనార్దనః ॥ ౯౧॥

 

ఏకార్ణవేఽహిశయనాత్ 

తతః స దదృశే చ తౌ ।

మధుకైటభౌ దురాత్మానౌ

అతివీర్యపరాక్రమౌ ॥ ౯౨॥

 

క్రోధరక్తేక్షణావత్తుం 

బ్రహ్మాణం జనితోద్యమౌ ।

సముత్థాయ తతస్తాభ్యాం 

యుయుధే భగవాన్ హరిః ॥ ౯౩॥

 

పంచవర్షసహస్రాణి 

బాహుప్రహరణో విభుః ।

తావప్యతి బలోన్మత్తౌ 

మహామాయా విమోహితౌ ॥ ౯౪॥

 

ఉక్తవంతౌ వరోఽస్మత్తో 

వ్రియతామితి కేశవమ్ ॥ ౯౫॥

 

శ్రీభగవానువాచ ॥ ౯౬॥

 

భవేతామద్య మే తుష్టౌ 

మమ వధ్యావుభావపి ॥ ౯౭॥

 

కిమన్యేన వరేణాత్ర 

ఏతావద్ధి వృతం మయా ॥ ౯౮॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౯౯॥

 

వంచితాభ్యామితి తదా సర్వమాపోమయం జగత్ ॥ ౧౦౦॥

 

విలోక్య తాభ్యాం గదితః  

భగవాన్ కమలేక్షణః ।

ఆవాం జహి న యత్రోర్వీ

సలిలేన పరిప్లుతా ॥ ౧౦౧॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౧౦౨॥

 

తథేత్యుక్త్వా భగవతా 

శంఖచక్రగదాభృతా ।

కృత్వా చక్రేణ వై ఛిన్నే 

జఘనే శిరసీ తయోః ॥ ౧౦౩॥

 

ఏవమేషా సముత్పన్నా 

బ్రహ్మణా సంస్తుతా స్వయమ్ ।

ప్రభావమస్యా దేవ్యాస్తు 

భూయః శృణు వదామి తే ॥ ౧౦౪॥

 

। ఐం ఓం ।

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

మధుకైటభవధో నామ 

ప్రథమోఽధ్యాయః ॥ ౧॥

 

॥ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

 

। ధ్యానమ్ ।

ఓం అక్షస్రక్పరశుం గదేషుకులిశం 

పద్మం ధనుః కుండికాం

దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం 

ఘంటాం సురాభాజనమ్ ।

శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం 

హస్తైః ప్రవాళప్రభాం

సేవే సైరిభమర్దినీం 

ఇహ మహాలక్ష్మీం 

సరోజస్థితామ్ ॥

 

ఓం హ్రీం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

 

దేవాసురమభూద్యుద్ధం 

పూర్ణమబ్దశతం పురా ।

మహిషేఽసురాణామధిపే 

దేవానాం చ పురన్దరే ॥ ౨॥

 

తత్రాసురైర్మహావీర్యైః 

దేవసైన్యం పరాజితమ్ ।

జిత్వా చ సకలాన్ దేవాన్ 

ఇంద్రోఽభూన్మహిషాసురః ॥ ౩॥

 

తతః పరాజితా దేవాః 

పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్ ।

పురస్కృత్య గతాస్తత్ర 

యత్రేశగరుడధ్వజౌ ॥ ౪॥

 

యథావృత్తం తయోస్తద్వత్ 

మహిషాసురచేష్టితమ్ ।

త్రిదశాః కథయామాసుః 

దేవాభిభవవిస్తరమ్ ॥ ౫॥

 

సూర్యేంద్రాగ్న్యనిలేందూనాం 

యమస్య వరుణస్య చ ।

అన్యేషాం చాధికారాన్స 

స్వయమేవాధితిష్ఠతి ॥ ౬॥

 

స్వర్గాన్నిరాకృతాః సర్వే 

తేన దేవగణా భువి ।

విచరంతి యథా మర్త్యా 

మహిషేణ దురాత్మనా ॥ ౭॥

 

ఏతద్వః కథితం సర్వం 

అమరారివిచేష్టితమ్ ।

శరణం వః ప్రపన్నాః స్మో 

వధస్తస్య విచింత్యతామ్ ॥ ౮॥

 

ఇత్థం నిశమ్య దేవానాం 

వచాంసి మధుసూదనః ।

చకార కోపం శంభుశ్చ 

భ్రుకుటీకుటిలాననౌ ॥ ౯॥

 

తతోఽతికోపపూర్ణస్య 

చక్రిణో వదనాత్తతః ।

నిశ్చక్రామ మహత్తేజో 

బ్రహ్మణః శంకరస్య చ ॥ ౧౦॥

 

అన్యేషాం చైవ దేవానాం 

శక్రాదీనాం శరీరతః ।

నిర్గతం సుమహత్తేజః 

తచ్చైక్యం సమగచ్ఛత ॥ ౧౧॥

 

అతీవ తేజసః కూటం 

జ్వలంతమివ పర్వతమ్ ।

దదృశుస్తే సురాస్తత్ర 

జ్వాలావ్యాప్తదిగంతరమ్ ॥ ౧౨॥

 

అతులం తత్ర తత్తేజః 

సర్వదేవశరీరజమ్ ।

ఏకస్థం తదభూన్నారీ 

వ్యాప్తలోకత్రయం త్విషా ॥ ౧౩॥

 

యదభూచ్ఛాంభవం తేజః 

తేనాజాయత తన్ముఖమ్ ।

యామ్యేన చాభవన్ కేశా 

బాహవో విష్ణుతేజసా ॥ ౧౪॥

 

సౌమ్యేన స్తనయోర్యుగ్మం 

మధ్యం చైంద్రేణ చాభవత్ ।

వారుణేన చ జంఘోరూ 

నితంబస్తేజసా భువః ॥ ౧౫॥

 

బ్రహ్మణస్తేజసా పాదౌ 

తదంగుళ్యోఽర్కతేజసా ।

వసూనాం చ కరాంగుల్యః

కౌబేరేణ చ నాసికా ॥ ౧౬॥

 

తస్యాస్తు దంతాః సంభూతాః 

ప్రాజాపత్యేన తేజసా ।

నయనత్రితయం జజ్ఞే 

తథా పావకతేజసా ॥ ౧౭॥

 

భ్రువౌ చ సంధ్యయోస్తేజః 

శ్రవణావనిలస్య చ ।

అన్యేషాం చైవ దేవానాం 

సంభవస్తేజసాం శివా ॥ ౧౮॥

 

తతః సమస్తదేవానాం 

తేజోరాశిసముద్భవామ్ ।

తాం విలోక్య ముదం ప్రాపుః 

అమరా మహిషార్దితాః ।

తతో దేవా దదుస్తస్యై 

స్వాని స్వాన్యాయుధాని చ ॥ ౧౯॥

 

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్య 

దదౌ తస్యై పినాకధృక్ ।

చక్రం చ దత్తవాన్ కృష్ణః 

సముత్పాట్య స్వచక్రతః ॥ ౨౦॥

 

శంఖం చ వరుణః శక్తిం 

దదౌ తస్యై హుతాశనః ।

మారుతో దత్తవాంశ్చాపం 

బాణపూర్ణే తథేషుధీ ॥ ౨౧॥

 

వజ్రమింద్రః సముత్పాట్య 

కులిశాదమరాధిపః ।

దదౌ తస్యై సహస్రాక్షో 

ఘంటామైరావతాద్గజాత్ ॥ ౨౨॥

 

కాలదండాద్యమో దండం 

పాశం చాంబుపతిర్దదౌ ।

ప్రజాపతిశ్చాక్షమాలాం 

దదౌ బ్రహ్మా కమండలుమ్ ॥ ౨౩॥

 

సమస్తరోమకూపేషు 

నిజరశ్మీన్ దివాకరః ।

కాలశ్చ దత్తవాన్ ఖడ్గం 

తస్యై చర్మ చ నిర్మలమ్ ॥ ౨౪॥

 

క్షీరోదశ్చామలం హారం 

అజరే చ తథాంబరే ।

చూడామణిం తథా దివ్యం 

కుండలే కటకాని చ ॥ ౨౫॥

 

అర్ధచంద్రం తథా శుభ్రం 

కేయూరాన్ సర్వబాహుషు ।

నూపురౌ విమలౌ తద్వద్ 

గ్రైవేయకమనుత్తమమ్ ॥ ౨౬॥

 

అంగులీయకరత్నాని 

సమస్తాస్వంగులీషు చ ।

విశ్వకర్మా దదౌ తస్యై 

పరశుం చాతినిర్మలమ్ ॥ ౨౭॥

 

అస్త్రాణ్యనేకరూపాణి 

తథాభేద్యం చ దంశనమ్ ।

అమ్లానపంకజాం మాలాం 

శిరస్యురసి చాపరామ్ ॥ ౨౮॥

 

అదదజ్జలధిస్తస్యై 

పంకజం చాతిశోభనమ్ ।

హిమవాన్ వాహనం సింహం 

రత్నాని వివిధాని చ ॥ ౨౯॥

 

దదావశూన్యం సురయా 

పానపాత్రం ధనాధిపః ।

శేషశ్చ సర్వనాగేశో 

మహామణివిభూషితమ్ ॥ ౩౦॥

 

నాగహారం దదౌ తస్యై 

ధత్తే యః పృథివీమిమామ్ ।

అన్యైరపి సురైర్దేవీ 

భూషణైరాయుధైస్తథా ॥ ౩౧॥

 

సమ్మానితా ననాదోచ్చైః 

సాట్టహాసం ముహుర్ముహుః ।

తస్యా నాదేన ఘోరేణ 

కృత్స్నమాపూరితం నభః ॥ ౩౨॥

 

అమాయతాతిమహతా 

ప్రతిశబ్దో మహానభూత్ ।

చుక్షుభుః సకలా లోకాః 

సముద్రాశ్చ చ కంపిరే ॥ ౩౩॥

 

చచాల వసుధా చేలుః 

సకలాశ్చ మహీధరాః ।

జయేతి దేవాశ్చ ముదా 

తామూచుః సింహవాహినీమ్ ॥ ౩౪॥

 

తుష్టువుర్మునయశ్చైనాం 

భక్తినమ్రాత్మమూర్తయః ।

దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం 

త్రైలోక్యమమరారయః ॥ ౩౫॥

 

సన్నద్ధాఖిలసైన్యాస్తే 

సముత్తస్థురుదాయుధాః ।

ఆః కిమేతదితి క్రోధాత్ 

ఆభాష్య మహిషాసురః ॥ ౩౬॥ 

 

అభ్యధావత తం శబ్దం 

అశేషైరసురైర్వృతః ।

స దదర్శ తతో దేవీం 

వ్యాప్తలోకత్రయాం త్విషా ॥ ౩౭॥

 

పాదాక్రాంత్యా నతభువం 

కిరీటోల్లిఖితాంబరామ్ ।

క్షోభితాశేషపాతాలాం

ధనుర్జ్యానిఃస్వనేన తామ్ ॥ ౩౮॥

 

దిశో భుజసహస్రేణ 

సమంతాద్వ్యాప్య సంస్థితామ్

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం 

తయా దేవ్యా సురద్విషామ్ ॥ ౩౯॥

 

శస్త్రాస్త్రైర్బహుధా ముక్తైః 

ఆదీపితదిగంతరమ్ ।

మహిషాసురసేనానీః 

చిక్షురాఖ్యో మహాసురః ॥ ౪౦॥

 

యుయుధే చామరశ్చాన్యైః

చతురంగబలాన్వితః ।

రథానామయుతైః షడ్భిః 

ఉదగ్రాఖ్యో మహాసురః ॥ ౪౧॥

 

అయుధ్యతాయుతానాం చ 

సహస్రేణ మహాహనుః ।

పంచాశద్భిశ్చ నియుతైః 

అసిలోమా మహాసురః ॥ ౪౨॥

 

అయుతానాం శతైః షడ్భిః 

బాష్కలో యుయుధే రణే ।

గజవాజిసహస్రౌఘైః 

అనేకైః పరివారితః ॥ ౪౩॥

 

వృతో రథానాం కోట్యా చ 

యుద్ధే తస్మిన్నయుధ్యత ।

బిడాలాఖ్యోఽయుతానాం చ 

పంచాశద్భిరథాయుతైః ॥ ౪౪॥

 

యుయుధే సంయుగే తత్ర 

రథానాం పరివారితః ।

అన్యే చ తత్రాయుతశో 

రథనాగహయైర్వృతాః ॥ ౪౫॥

 

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా 

సహ తత్ర మహాసురాః ।

కోటికోటిసహస్రైస్తు 

రథానాం దంతినాం తథా ॥ ౪౬॥

 

హయానాం చ వృతో యుద్ధే 

తత్రాభూన్మహిషాసురః ।

తోమరైర్భిందిపాలైశ్చ 

శక్తిభిర్ముసలైస్తథా ॥ ౪౭॥

 

యుయుధుః సంయుగే దేవ్యా 

ఖడ్గైః పరశుపట్టిశైః ।

కేచిచ్చ చిక్షిపుః శక్తీః 

కేచిత్ పాశాంస్తథాపరే ॥ ౪౮॥

 

దేవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు 

తే తాం హంతుం ప్రచక్రముః ।

సాపి దేవీ తతస్తాని 

శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చండికా ॥ ౪౯॥

 

లీలయైవ ప్రచిచ్ఛేద 

నిజశస్త్రాస్త్రవర్షిణీ ।

అనాయస్తాననా దేవీ 

స్తూయమానా సురర్షిభిః ॥ ౫౦॥

 

ముమోచాసురదేహేషు 

శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చేశ్వరీ ।

సోఽపి క్రుద్ధో ధుతసటో 

దేవ్యా వాహనకేసరీ ॥ ౫౧॥

 

చచారాసురసైన్యేషు 

వనేష్వివ హుతాశనః ।

నిఃశ్వాసాన్ ముముచే యాంశ్చ 

యుధ్యమానా రణేఽంబికా ॥ ౫౨॥

 

త ఏవ సద్యః సంభూతా 

గణాః శతసహస్రశః ।

యుయుధుస్తే పరశుభిః 

భిందిపాలాసిపట్టిశైః ॥ ౫౩॥

 

నాశయంతోఽసురగణాన్ 

దేవీశక్త్యుపబృంహితాః ।

అవాదయంత పటహాన్ 

గణాః శంఖాంస్తథాపరే ॥ ౫౪॥

 

మృదంగాశ్చ తథైవాన్యే 

తస్మిన్ యుద్ధమహోత్సవే ।

తతో దేవీ త్రిశూలేన 

గదయా శక్తివృష్టిభిః ॥ ౫౫॥

 

ఖడ్గాదిభిశ్చ శతశో 

నిజఘాన మహాసురాన్ ।

పాతయామాస చైవాన్యాన్ 

ఘంటాస్వనవిమోహితాన్ ॥ ౫౬॥

 

అసురాన్ భువి పాశేన 

బద్ధ్వా చాన్యానకర్షయత్ ।

కేచిద్ ద్విధాకృతాస్తీక్ష్ణైః 

ఖడ్గపాతైస్తథాపరే ॥ ౫౭॥

 

విపోథితా నిపాతేన 

గదయా భువి శేరతే ।

వేముశ్చ కేచిద్రుధిరం 

ముసలేన భృశం హతాః ॥ ౫౮॥

 

కేచిన్నిపతితా భూమౌ 

భిన్నాః శూలేన వక్షసి ।

నిరంతరాః శరౌఘేణ 

కృతాః కేచిద్రణాజిరే ॥ ౫౯॥

 

శ్యేనానుకారిణః ప్రాణాన్ 

ముముచుస్త్రిదశార్దనాః ।

కేషాంచిద్ బాహవశ్ఛిన్నాః 

ఛిన్నగ్రీవాస్తథాపరే ॥ ౬౦॥

 

శిరాంసి పేతురన్యేషాం 

అన్యే మధ్యే విదారితాః ।

విచ్ఛిన్నజంఘాస్త్వపరే 

పేతురుర్వ్యాం మహాసురాః ॥ ౬౧॥

 

ఏకబాహ్వక్షిచరణాః 

కేచిద్దేవ్యా ద్విధాకృతాః ।

ఛిన్నేఽపి చాన్యే శిరసి 

పతితాః పునరుత్థితాః ॥ ౬౨॥

 

కబంధా యుయుధుర్దేవ్యా 

గృహీతపరమాయుధాః ।

ననృతుశ్చాపరే తత్ర 

యుద్ధే తూర్యలయాశ్రితాః ॥ ౬౩॥

 

కబంధాశ్ఛిన్నశిరసః 

ఖడ్గశక్త్యృష్టిపాణయః ।

తిష్ఠ తిష్ఠేతి భాషన్తో 

దేవీమన్యే మహాసురాః ॥ ౬౪॥

 

పాతితై రథనాగాశ్వైః 

అసురైశ్చ వసుంధరా ।

అగమ్యా సాభవత్తత్ర 

యత్రాభూత్ స మహారణః ॥ ౬౫॥

 

శోణితౌఘా మహానద్యః 

సద్యస్తత్ర ప్రసుస్రువుః ।

మధ్యే చాసురసైన్యస్య 

వారణాసురవాజినామ్ ॥ ౬౬॥

 

క్షణేన తన్మహాసైన్యం 

అసురాణాం తథాంబికా ।

నిన్యే క్షయం యథా వహ్నిః 

తృణదారుమహాచయమ్ ॥ ౬౭॥

 

స చ సింహో మహానాదం 

ఉత్సృజన్ ధుతకేసరః ।

శరీరేభ్యోఽమరారీణాం 

అసూనివ విచిన్వతి ॥ ౬౮॥

 

దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర 

కృతం యుద్ధం తథాసురైః ।

యథైషాం తుతుషుర్దేవాః 

పుష్పవృష్టిముచో దివి ॥ ౬౯॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

మహిషాసురసైన్య

వధోనామ 

ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥ ౨॥

 

॥ తృతీయోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

 

నిహన్యమానం తత్సైన్యం 

అవలోక్య మహాసురః ।

సేనానీశ్చిక్షురః కోపాత్ 

యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ ॥ ౨॥

 

స దేవీం శరవర్షేణ 

వవర్ష సమరేఽసురః ।

యథా మేరుగిరేః శృంగం 

తోయవర్షేణ తోయదః ॥ ౩॥

 

తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ 

లీలయైవ శరోత్కరాన్ ।

జఘాన తురగాన్ బాణైః 

అంతారం చైవ వాజినామ్ ॥ ౪॥

 

చిచ్ఛేద చ ధనుః సద్యో 

ధ్వజం చాతిసముచ్ఛృతమ్ ।

వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు 

ఛిన్నధన్వానమాశుగైః ॥ ౫॥

 

సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో 

హతాశ్వో హతసారథిః ।

అభ్యధావత తాం దేవీం 

ఖడ్గచర్మధరోఽసురః ॥ ౬॥

 

సింహమాహత్య ఖడ్గేన 

తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని ।

ఆజఘాన భుజే సవ్యే 

దేవీమప్యతివేగవాన్ ॥ ౭॥

 

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య 

పఫాల నృపనందన ।

తతో జగ్రాహ శూలం స 

కోపాదరుణలోచనః ॥ ౮॥

 

చిక్షేప చ తతస్తత్తు 

భద్రకాల్యాం మహాసురః ।

జాజ్వల్యమానం తేజోభీ 

రవిబింబమివాంబరాత్ ॥ ౯॥

 

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం 

దేవీ శూలమముంచత ।

తేన తచ్ఛతధా నీతం 

శూలం స చ మహాసురః ॥ ౧౦॥

 

హతే తస్మిన్మహావీర్యే 

మహిషస్య చమూపతౌ ।

ఆజగామ గజారూఢః 

చామరస్త్రిదశార్దనః ॥ ౧౧॥

 

సోఽపి శక్తిం ముమోచాథ 

దేవ్యాస్తామంబికా ద్రుతమ్ ।

హుంకారాభిహతాం భూమౌ 

పాతయామాస నిష్ప్రభామ్ ॥ ౧౨॥

 

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం 

దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః ।

చిక్షేప చామరః శూలం 

బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ ॥ ౧౩॥

 

తతః సింహః సముత్పత్య 

గజకుంభాంతరే స్థితః ।

బాహుయుద్ధేన యుయుధే 

తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా ॥ ౧౪॥

 

యుధ్యమానౌ తతస్తౌ తు 

తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ ।

యుయుధాతేఽతిసంరబ్ధౌ 

ప్రహారైరతిదారుణైః ॥ ౧౫॥

 

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య 

నిపత్య చ మృగారిణా ।

కరప్రహారేణ శిరశ్చాం 

అమరస్య పృథక్ కృతమ్ ॥ ౧౬॥

 

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా 

శిలావృక్షాదిభిర్హతః ।

దంతముష్టితలైశ్చైవ 

కరాలశ్చ నిపాతితః ॥ ౧౭॥

 

దేవీ క్రుద్ధా గదాపాతైః 

చూర్ణయామాస చోద్ధతమ్ ।

బాష్కలం భిందిపాలేన 

బాణైః తామ్రం తథాంధకమ్ ॥ ౧౮॥

 

ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ 

తథైవ చ మహాహనుమ్ ।

త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన 

జఘాన పరమేశ్వరీ ॥ ౧౯॥

 

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ 

పాతయామాస వై శిరః ।

దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ 

శరైర్నిన్యే యమక్షయమ్ ॥ ౨౦॥

 

ఏవం సంక్షీయమాణే తు 

స్వసైన్యే మహిషాసురః ।

మాహిషేణ స్వరూపేణ 

త్రాసయామాస తాన్ గణాన్ ॥ ౨౧॥

 

కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ 

ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్ ।

లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ 

శృంగాభ్యాం చ విదారితాన్ ॥ ౨౨॥

 

వేగేన కాంశ్చిదపరాః 

నాదేన భ్రమణేన చ ।

నిఃశ్వాస పవనేనాన్యాన్

పాతయామాస భూతలే ॥ ౨౩॥

 

నిపాత్య ప్రమథానీకం 

అభ్యధావత సోఽసురః ।

సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః 

కోపం చక్రే తతోఽంబికా ॥ ౨౪॥

 

సోఽపి కోపాన్మహావీర్యః 

ఖురక్షుణ్ణమహీతలః ।

శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాన్ 

చిక్షేప చ ననాద చ ॥ ౨౫॥

 

వేగభ్రమణవిక్షుణ్ణా 

మహీ తస్య వ్యశీర్యత ।

లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః 

ప్లావయామాస సర్వతః ॥ ౨౬॥

 

ధుతశృంగవిభిన్నాశ్చ 

ఖండం ఖండం యయుర్ఘనాః ।

శ్వాసానిలాస్తాః శతశో 

నిపేతుర్నభసోఽచలాః ॥ ౨౭॥

 

ఇతి క్రోధసమాధ్మాతం 

ఆపతంతం మహాసురమ్ ।

దృష్ట్వా సా చండికా కోపం 

తద్వధాయ తదాకరోత్ ॥ ౨౮॥

 

సా క్షిప్త్వా తస్య వై పాశం 

తం బబంధ మహాసురమ్ ।

తత్యాజ మాహిషం రూపం 

సోఽపి బద్ధో మహామృధే ॥ ౨౯॥

 

తతః సింహోఽభవత్సద్యో 

యావత్తస్యాంబికా శిరః ।

ఛినత్తి తావత్ పురుషః 

ఖడ్గపాణిరదృశ్యత ॥ ౩౦॥

 

తత ఏవాశు పురుషం 

దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః ।

తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం 

తతః సోఽభూన్మహాగజః ॥ ౩౧॥

 

కరేణ చ మహాసింహం 

తం చకర్ష జగర్జ చ ।

కర్షతస్తు కరం దేవీ 

ఖడ్గేన నిరకృంతత ॥ ౩౨॥

 

తతో మహాసురో భూయో 

మాహిషం వపురాస్థితః ।

తథైవ క్షోభయామాస 

త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ॥ ౩౩॥

 

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా 

చండికా పానముత్తమమ్ ।

పపౌ పునః పునశ్చైవ 

జహాసారుణలోచనా ॥ ౩౪॥

 

ననర్ద చాసురః సోఽపి 

బలవీర్యమదోద్ధతః ।

విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప 

చండికాం ప్రతి భూధరాన్ ॥ ౩౫॥

 

సా చ తాన్ ప్రహితాంస్తేన 

చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః ।

ఉవాచ తం మదోద్ధూత

ముఖరాగాకులాక్షరమ్ ॥ ౩౬॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౩౭॥

 

గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ 

మధు యావత్పిబామ్యహమ్ ।

మయా త్వయి హతేఽత్రైవ 

గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః ॥ ౩౮॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౩౯॥

 

ఏవముక్త్వా సముత్పత్య 

సారూఢా తం మహాసురమ్ ।

పాదేనాక్రమ్య కంఠే చ 

శూలేనైనమతాడయత్ ॥ ౪౦॥

 

తతః సోఽపి పదాక్రాంతః 

తయా నిజముఖాత్తదా ।

అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసీత్ 

దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః ॥ ౪౧॥

 

అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసౌ 

యుధ్యమానో మహాసురః ।

తయా మహాసినా దేవ్యా 

శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః ॥ ౪౨॥

 

తతో హాహాకృతం సర్వం 

దైత్యసైన్యం ననాశ తత్ ।

ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః 

సకలా దేవతాగణాః ॥ ౪౩॥

 

తుష్టువుస్తాం సురా దేవీం 

సహదివ్యైర్మహర్షిభిః ।

జగుర్గంధర్వపతయో 

ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ॥ ౪౪॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

మహిషాసురవధో నామ 

తృతీయోఽధ్యాయః ॥ ౩॥

 

॥ చతుర్థోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

 

శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే

తస్మిన్ దురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా ।

తాం తుష్టువుః ప్రణతి నమ్ర శిరోధరాంసా

వాగ్భిః ప్రహర్ష పులకోద్గమ చారుదేహాః ॥ ౨॥

 

దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా

నిఃశేష దేవగణ శక్తిసమూహమూర్త్యా ।

తామంబికాం అఖిలదేవ మహర్షిపూజ్యాం

భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః ॥ ౩॥

 

యస్యాః ప్రభావమతులం భగవానననంతః

బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తుమలం బలం చ ।

సా చండికాఖిలజగత్పరిపాలనాయ

నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు ॥ ౪॥

 

యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః

పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః ।

శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా

తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వమ్ ॥ ౫॥

 

కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యమేతత్

కించాతివీర్య మసురక్షయకారి భూరి ।

కిం చాహవేషు చరితాని తవాతి యాని

సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు ॥ ౬॥

 

హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషైః

న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా ।

సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూతం

అవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా ॥ ౭॥

 

యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన

తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి ।

స్వాహాసి వై పితృగణస్య చ తృప్తిహేతుః

ఉచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ ॥ ౮॥

 

యా ముక్తిహేతురవిచింత్యమహావ్రతా త్వం

అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్త్వసారైః ।

మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషైః

విద్యాసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి ॥ ౯॥

 

శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధానం

ఉద్గీథరమ్య పదపాఠవతాం చ సామ్నామ్ ।

దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ

వార్తాసి సర్వజగతాం పరమార్తిహంత్రీ ॥ ౧౦॥

 

మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా

దుర్గాసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా ।

శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా

గౌరీ త్వమేవ శశిమౌలి కృతప్రతిష్ఠా ॥ ౧౧॥

 

ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచంద్ర-

బిమ్బానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతమ్ ।

అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి

వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ ॥ ౧౨॥

 

దృష్ట్వా తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాళం

ఉద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః ।

ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం

కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతక దర్శనేన ॥ ౧౩॥

 

దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ

సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని ।

విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేతత్

నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య ॥ ౧౪॥

 

తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం

తేషాం యశాంసి న చ సీదతి బంధువర్గః । 

ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా

యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా ॥ ౧౫॥

 

ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మాన్

అత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి ।

స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదాత్

లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన ॥ ౧౬॥

 

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః

స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి ।

దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా

సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ॥ ౧౭॥

 

ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే

కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపమ్ ।

సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతుం

అత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి ॥ ౧౮॥

 

దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ

సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రమ్ ।

లోకాన్ ప్రయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూతా

ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి తేతి సాధ్వీ ॥ ౧౯॥ 

 

ఖడ్గప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తథోగ్రైః

శూలాగ్రకాంతి నివహేన దృశోఽసురాణామ్ ।

యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ-

యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ ॥ ౨౦॥

 

దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం

రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః ।

వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం

వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థమ్ ॥ ౨౧॥

 

కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య

రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర ।

చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా

త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి ॥ ౨౨॥

 

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన

త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తేఽపి హత్వా ।

నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తమ్

అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే ॥ ౨౩॥

 

శూలేన పాహి నో దేవి 

పాహి ఖడ్గేన చాంబికే ।

ఘంటాస్వనేన నః పాహి 

చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ॥ ౨౪॥

 

ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ 

చండికే రక్ష దక్షిణే ।

భ్రామణేనాత్మశూలస్య 

ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ॥ ౨౫॥

 

సౌమ్యాని యాని రూపాణి 

త్రైలోక్యే విచరంతి తే ।

యాని చాత్యంత్యఘోరాణి 

తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ॥ ౨౬॥

 

ఖడ్గశూలగదాదీని 

యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే ।

కరపల్లవసంగీని 

తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ॥ ౨౭॥

 

          ఋషిరువాచ ॥ ౨౮॥

 

ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః 

కుసుమైర్నందనోద్భవైః ।

అర్చితా జగతాం ధాత్రీ 

తథా గంధానులేపనైః ॥ ౨౯॥

 

భక్త్యా సమస్తై స్త్రిదశైః 

దివ్యైః ధూపైః సుధూపితా ।

ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ 

సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ ॥ ౩౦॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౩౧॥

 

వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే 

యదస్మత్తోఽభివాంఛితమ్ ॥ ౩౨॥

 

దేవా ఊచుః ॥ ౩౩॥

 

భగవత్యా కృతం సర్వం 

న కించిదవశిష్యతే ॥ ౩౪॥

 

యదయం నిహతః శత్రుః 

అస్మాకం మహిషాసురః ।

యది చాపి వరో దేయః 

త్వయాస్మాకం మహేశ్వరి ॥ ౩౫॥

 

సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో 

హింసేథాః పరమాపదః ।

యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిః 

త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే ॥ ౩౬॥

 

తస్య విత్తర్ద్ధివిభవైః 

ధనదారాదిసంపదామ్ ।

వృద్ధయేఽస్మత్ప్రసన్నా త్వం 

భవేథాః సర్వదాంబికే ॥ ౩౭॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౩౮॥

 

ఇతి ప్రసాదితా దేవైః 

జగతోఽర్థే తథాత్మనః ।

తథేత్యుక్త్వా భద్రకాళీ 

బభూవాంతర్హితా నృప ॥ ౩౯॥

 

ఇత్యేతత్కథితం భూప 

సంభూతా సా యథా పురా ।

దేవీ దేవశరీరేభ్యో 

జగత్త్రయహితైషిణీ ॥ ౪౦॥

 

పునశ్చ గౌరీదేహాత్సా 

సముద్భూతా యథాభవత్ ।

వధాయ దుష్టదైత్యానాం 

తథా శుంభనిశుంభయోః ॥ ౪౧॥

 

రక్షణాయ చ లోకానాం 

దేవానాముపకారిణీ ।

తచ్ఛృణుష్వ మయాఖ్యాతం 

యథావత్కథయామి తే ॥ ౪౨॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే

దేవీమాహాత్మ్యే 

శక్రాదిస్తుతిర్నామ 

చతుర్థోఽధ్యాయః ॥ ౪॥

 

॥ పంచమోఽధ్యాయః ॥

 

ధ్యానమ్

ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే 

చక్రం ధనుః సాయకం

హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలస

చ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ ।

గౌరీదేహసముద్భవాం 

త్రిజగతామాధారభూతాం 

మహా-పూర్వామత్ర సరస్వతీం

అనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ ॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

 

పురా శుంభనిశుంభాభ్యాం 

అసురాభ్యాం శచీపతేః ।

త్రైలోక్యం యజ్ఞభాగాశ్చ 

హృతా మదబలాశ్రయాత్ ॥ ౨॥

 

తావేవ సూర్యతాం తద్వత్ 

అధికారం తథైందవమ్ ।

కౌబేరమథ యామ్యం చ 

చక్రాతే వరుణస్య చ ॥ ౩॥

 

తావేవ పవనర్ద్ధిం చ 

చక్రతుర్వహ్నికర్మ చ ।

తతో దేవా వినిర్ధూతా 

భ్రష్టరాజ్యాః పరాజితాః ॥ ౪॥

 

హృతాధికారాస్త్రిదశాః 

తాభ్యాం సర్వే నిరాకృతాః ।

మహాసురాభ్యాం తాం దేవీం 

సంస్మరంత్యపరాజితామ్ ॥ ౫॥

 

తయాస్మాకం వరో దత్తో 

యథాపత్సు స్మృతాఖిలాః ।

భవతాం నాశయిష్యామి 

తత్క్షణాత్పరమాపదః ॥ ౬॥

 

ఇతి కృత్వా మతిం దేవా 

హిమవంతం నగేశ్వరమ్ ।

జగ్ముస్తత్ర తతో దేవీం 

విష్ణుమాయాం ప్రతుష్టువుః ॥ ౭॥

 

దేవా ఊచుః ॥ ౮॥

 

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై 

శివాయై సతతం నమః ।

నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై 

నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ ॥ ౯॥

 

రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై 

గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః ।

జ్యోత్స్నాయై చేందురూపిణ్యై 

సుఖాయై సతతం నమః ॥ ౧౦॥

 

కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై 

సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః ।

నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై 

శర్వాణ్యై తే నమో నమః ॥ ౧౧॥

 

దుర్గాయై దుర్గపారాయై 

సారాయై సర్వకారిణ్యై ।

ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై 

ధూమ్రాయై సతతం నమః ॥ ౧౨॥

 

అతిసౌమ్యాతిరౌద్రాయై 

నతాస్తస్యై నమో నమః ।

నమో జగత్ ప్రతిష్ఠాయై 

దేవ్యై కృత్యై నమో నమః ॥ ౧౩॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

విష్ణుమాయేతి శబ్దితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౧౪-౧౬॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

చేతనేత్యభిధీయతే ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౧౭-౧౯॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౨౦-౨౨॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

నిద్రారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౨౩-౨౫॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

క్షుధారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౨౬-౨౮॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

ఛాయారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౨౯-౩౧॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

శక్తిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౩౨-౩౪॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

తృష్ణారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౩౫-౩౭॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

క్షాంతి రూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౩౮-౪౦॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

జాతిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౪౧-౪౩॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

లజ్జారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౪౪-౪౬॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

శాంతి రూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౪౭-౪౯॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౫౦-౫౨॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

కాంతి రూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౫౩-౫౫॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౫౬-౫౮॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

వృత్తిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౫౯-౬౧॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

స్మృతిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౬౨-౬౪॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

దయారూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౬౫-౬౭॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

తుష్టిరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౬౮-౭౦॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

మాతృరూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౭౧-౭౩॥

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు 

భ్రాంతి రూపేణ సంస్థితా ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౭౪-౭౬॥

 

ఇంద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ 

భూతానాం చాఖిలేషు యా ।

భూతేషు సతతం తస్యై 

వ్యాప్తి దేవ్యై నమో నమః ॥ ౭౭॥

 

చితిరూపేణ యా కృత్స్నం 

ఏతద్ వ్యాప్య స్థితా జగత్ ।

నమస్తస్యై నమస్తస్యై 

నమస్తస్యై నమో నమః ॥ ౭౮-౮౦॥

 

స్తుతా సురైః పూర్వమభీష్టసంశ్రయాత్

తథా సురేంద్రేణ దినేషు సేవితా ।

కరోతు సా నః శుభహేతురీశ్వరీ

శుభాని భద్రాణ్యభిహంతు చాపదః ॥ ౮౧॥

 

యా సాంప్రతం చోద్ధతదైత్యతాపితైః

అస్మాభిరీశా చ సురైర్నమస్యతే ।

యా చ స్మృతా తత్క్షణమేవ హంతి నః

సర్వాపదో భక్తివినమ్రమూర్తిభిః ॥ ౮౨॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౮౩॥

 

ఏవం స్తవాభియుక్తానాం 

దేవానాం తత్ర పార్వతీ ।

స్నాతుమభ్యాయయౌ తోయే 

జాహ్నవ్యా నృపనందన ॥ ౮౪॥

 

సాబ్రవీత్తాన్ సురాన్ సుభ్రూః 

భవద్భిః స్తూయతేఽత్ర కా ।

శరీరకోశతశ్చాస్యాః 

సముద్భూతాబ్రవీచ్ఛివా ॥ ౮౫॥

 

స్తోత్రం మమైతత్ క్రియతే 

శుంభదైత్యనిరాకృతైః ।

దేవైః సమేతైః సమరే 

నిశుంభేన పరాజితైః ॥ ౮౬॥

 

శరీరకోశాద్యత్తస్యాః 

పార్వత్యా నిఃసృతాంబికా ।

కౌశికీతి సమస్తేషు 

తతో లోకేషు గీయతే ॥ ౮౭॥

 

తస్యాం వినిర్గతాయాం తు 

కృష్ణాభూత్సాపి పార్వతీ ।

కాళికేతి సమాఖ్యాతా 

హిమాచలకృతాశ్రయా ॥ ౮౮॥

 

తతోఽంబికాం పరం రూపం 

బిభ్రాణాం సుమనోహరమ్ ।

దదర్శ చండో ముండశ్చ 

భృత్యౌ శుంభనిశుంభయోః ॥ ౮౯॥

 

తాభ్యాం శుంభాయ చాఖ్యాతా 

సాతీవ సుమనోహరా ।

కాప్యాస్తే స్త్రీ మహారాజ 

భాసయంతీ హిమాచలమ్ ॥ ౯౦॥

 

నైవ తాదృక్ క్వచిద్రూపం 

దృష్టం కేనచిదుత్తమమ్ ।

జ్ఞాయతాం కాప్యసౌ దేవీ 

గృహ్యతాం చాసురేశ్వర ॥ ౯౧॥ 

 

స్త్రీరత్నమతిచార్వంగీ 

ద్యోతయంతీ దిశస్త్విషా ।

సా తు తిష్ఠతి దైత్యేంద్ర 

తాం భవాన్ ద్రష్టుమర్హతి ॥ ౯౨॥

 

యాని రత్నాని మణయో 

గజాశ్వాదీని వై ప్రభో ।

త్రైలోక్యే తు సమస్తాని 

సాంప్రమ్ప్రతం భాంతి తే గృహే ॥ ౯౩॥

 

ఐరావతః సమానీతో 

గజరత్నం పురందరాత్ ।

పారిజాతతరుశ్చాయం 

తథైవోచ్చైఃశ్రవా హయః ॥ ౯౪॥

 

విమానం హంససంయుక్తం 

ఏతత్తిష్ఠతి తేఽంగణే ।

రత్నభూతమిహానీతం 

యదాసీద్వేధసోఽద్భుతమ్ ॥ ౯౫॥

 

నిధిరేష మహాపద్మః 

సమానీతో ధనేశ్వరాత్ ।

కింజల్కినీం దదౌ చాబ్ధిః 

మాలామమ్లానపంకజామ్ ॥ ౯౬॥

 

ఛత్రం తే వారుణం గేహే 

కాంచనస్రావి తిష్ఠతి ।

తథాయం స్యందనవరో 

యః పురాసీత్ప్రజాపతేః ॥ ౯౭॥

 

మృత్యోరుత్క్రాంతిదా నామ 

శక్తిరీశ త్వయా హృతా ।

పాశః సలిలరాజస్య 

భ్రాతుస్తవ పరిగ్రహే ॥ ౯౮॥

 

నిశుంభస్యాబ్ధిజాతాశ్చ 

సమస్తా రత్నజాతయః ।

వహ్నిరపి దదౌ తుభ్యం 

అగ్నిశౌచే చ వాససీ ॥ ౯౯॥

 

ఏవం దైత్యేంద్ర రత్నాని 

సమస్తాన్యాహృతాని తే ।

స్త్రీరత్నమేషా కల్యాణీ 

త్వయా కస్మాన్న గృహ్యతే ॥ ౧౦౦॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౧౦౧॥

 

నిశమ్యేతి వచః శుంభః 

స తదా చండముండయోః ।

ప్రేషయామాస సుగ్రీవం 

దూతం దేవ్యా మహాసురమ్ ॥ ౧౦౨॥

 

ఇతి చేతి చ వక్తవ్యా 

సా గత్వా వచనాన్మమ ।

యథా చాభ్యేతి సంప్రీత్యా 

తథా కార్యం త్వయా లఘు ॥ ౧౦౩॥

 

స తత్ర గత్వా యత్రాస్తే 

శైలోద్దేశేఽతిశోభనే ।

తాం చ దేవీం తతః ప్రాహ 

శ్లక్ష్ణం మధురయా గిరా ॥ ౧౦౪॥

 

దూత ఉవాచ ॥ ౧౦౫॥

 

దేవి దైత్యేశ్వరః శుంభః 

త్రైలోక్యే పరమేశ్వరః ।

దూతోఽహం ప్రేషితస్తేనః 

వత్సకాశమిహాగతః ॥ ౧౦౬॥

 

అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వాసు 

యః సదా దేవయోనిషు ।

నిర్జితాఖిలదైత్యారిః 

స యదాహ శృణుష్వ తత్ ॥ ౧౦౭॥

 

మమ త్రైలోక్యమఖిలం 

మమ దేవా వశానుగాః ।

యజ్ఞభాగానహం సర్వాన్ 

ఉపాశ్నామి పృథక్ పృథక్ ॥ ౧౦౮॥

 

త్రైలోక్యే వరరత్నాని 

మమ వశ్యాన్యశేషతః ।

తథైవ గజరత్నం చ 

హృతం దేవేంద్రవాహనమ్ ॥ ౧౦౯॥

 

క్షీరోదమథనోద్భూతం 

అశ్వరత్నం మమామరైః ।

ఉచ్చైఃశ్రవససంజ్ఞం తత్ 

ప్రణిపత్య సమర్పితమ్ ॥ ౧౧౦॥

 

యాని చాన్యాని దేవేషు 

గంధర్వేషూరగేషు చ ।

రత్నభూతాని భూతాని 

తాని మయ్యేవ శోభనే ॥ ౧౧౧॥

 

స్త్రీరత్నభూతాం త్వాం దేవి 

లోకే మన్యామహే వయమ్ ।

సా త్వమస్మానుపాగచ్ఛ 

యతో రత్నభుజో వయమ్ ॥ ౧౧౨॥

 

మాం వా మమానుజం వాపి 

నిశుంభమురువిక్రమమ్ ।

భజ త్వం చంచలాపాంగి 

రత్నభూతాసి వై యతః ॥ ౧౧౩॥

 

పరమైశ్వర్యమతులం 

ప్రాప్స్యసే మత్పరిగ్రహాత్ ।

ఏతద్బుద్ధ్యా సమాలోచ్య 

మత్పరిగ్రహతాం వ్రజ ॥ ౧౧౪॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౧౧౫॥

 

ఇత్యుక్తా సా తదా దేవీ 

గంభీరాంతః స్మితా జగౌ ।

దుర్గా భగవతీ భద్రా 

యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥ ౧౧౬॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౧౧౭॥

 

సత్యముక్తం త్వయా నాత్ర 

మిథ్యా కించిత్త్వయోదితమ్ ।

త్రైలోక్యాధిపతిః శుంభో 

నిశుంభశ్చాపి తాదృశః ॥ ౧౧౮॥

 

కిం త్వత్ర యత్ప్రతిజ్ఞాతం 

మిథ్యా తత్క్రియతే కథమ్ ।

శ్రూయతామల్పబుద్ధిత్వాత్ 

ప్రతిజ్ఞా యా కృతా పురా ॥ ౧౧౯॥

 

యో మాం జయతి సంగ్రామే 

యో మే దర్పం వ్యపోహతి ।

యో మే ప్రతిబలో లోకే 

స మే భర్తా భవిష్యతి ॥ ౧౨౦॥

 

తదాగచ్ఛతు శుంభోఽత్ర 

నిశుంభో వా మహాబలః ।

మాం జిత్వా కిం చిరేణాత్ర 

పాణిం గృహ్ణాతు మే లఘు ॥ ౧౨౧॥

 

దూత ఉవాచ ॥ ౧౨౨॥

 

అవలిప్తాసి మైవం త్వం 

దేవి బ్రూహి మమాగ్రతః ।

త్రైలోక్యే కః పుమాంస్తిష్ఠేత్ 

అగ్రే శుంభనిశుంభయోః ॥ ౧౨౩॥

 

అన్యేషామపి దైత్యానాం 

సర్వే దేవా న వై యుధి ।

తిష్ఠంతి సమ్ముఖే దేవి 

కిం పునః స్త్రీ త్వమేకికా ॥ ౧౨౪॥

 

ఇంద్రాద్యాః సకలా దేవాః

తస్థుర్యేషాం న సంయుగే ।

శుంభాదీనాం కథం తేషాం 

స్త్రీ ప్రయాస్యసి సమ్ముఖమ్ ॥ ౧౨౫॥

 

సా త్వం గచ్ఛ మయైవోక్తా 

పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః ।

కేశాకర్షణనిర్ధూత 

గౌరవా మా గమిష్యసి ॥ ౧౨౬॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౧౨౭॥

 

ఏవమేతద్ బలీ శుంభో 

నిశుంభశ్చాపితాదృశః ।

కిం కరోమి ప్రతిజ్ఞా మే 

యదనాలోచితా పురా ॥ ౧౨౮॥

 

స త్వం గచ్ఛ మయోక్తం తే 

యదేతత్సర్వమాదృతః ।

తదాచక్ష్వా సురేంద్రాయ 

స చ యుక్తం కరోతు యత్ ॥ ౧౨౯॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

దేవ్యాదూతసంవాదో నామ 

పంచమోఽధ్యాయః ॥ ౫॥

 

॥ షష్ఠోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః 

స దూతోఽమర్షపూరితః ।

సమాచష్ట సమాగమ్య 

దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ ॥ ౨॥

 

తస్య దూతస్య తద్వాక్యం 

ఆకర్ణ్యాసురరాట్ తతః ।

సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానాం 

అధిపం ధూమ్రలోచనమ్ ॥ ౩॥

 

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం 

స్వసైన్యపరివారితః ।

తామానయ బలాద్దుష్టాం 

కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ॥ ౪॥

 

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిత్  

యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః ।

స హంతవ్యోఽమరో వాపి 

యక్షో గంధర్వ ఏవ వా ॥ ౫॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౬॥

 

తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం 

స దైత్యో ధూమ్రలోచనః ।

వృతః షష్ట్యా సహస్రాణాం 

అసురాణాం ద్రుతం యయౌ ॥ ౭॥

 

స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం 

తుహినాచలసంస్థితామ్ ।

జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూ

లం శుంభనిశుంభయోః ॥ ౮॥

 

న చేత్ ప్రీత్యాద్య భవతీ 

మద్భర్తారముపైష్యతి ।

తతో బలాన్నయామ్యేష 

కేశాకర్షణవిహ్వలామ్ ॥ ౯॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౧౦॥

 

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో 

బలవాన్ బలసంవృతః ।

బలాన్నయసి మామేవం 

తతః కిం తే కరోమ్యహమ్ ॥ ౧౧॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౧౨॥

 

ఇత్యుక్తః సోఽభ్యధావత్తాం 

అసురో ధూమ్రలోచనః ।

హుంకారేణైవ తం భస్మ 

సా చకారాంబికా తదా ॥ ౧౩॥

 

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యం 

అసురాణాం తథాంబికా ।

వవర్ష సాయకైః తీక్ష్ణైః 

తథా శక్తిపరశ్వధైః ॥ ౧౪॥

 

తతో ధుతసటః కోపాత్ 

కృత్వా నాదం సుభైరవమ్ ।

పపాతాసురసేనాయాం 

సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః ॥ ౧౫॥

 

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ 

దైత్యానాస్యేన చాపరాన్ ।

ఆక్రాంత్యా చాధరేణాన్యాన్ 

జఘాన స మహాసురాన్ ॥ ౧౬॥

 

కేషాంచిత్పాటయామాస 

నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ ।

తథా తలప్రహారేణ 

శిరాంసి కృతవాన్పృథక్ ॥ ౧౭॥

 

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః 

కృతాస్తేన తథాపరే ।

పపౌ చ రుధిరం కోష్ఠాత్ 

అన్యేషాం ధుతకేసరః ॥ ౧౮॥

 

క్షణేన తద్బలం సర్వం 

క్షయం నీతం మహాత్మనా ।

తేన కేసరిణా దేవ్యా 

వాహనేనాతికోపినా ॥ ౧౯॥

 

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా 

నిహతం ధూమ్రలోచనమ్ ।

బలం చ క్షయితం కృత్స్నం 

దేవీకేసరిణా తతః ॥ ౨౦॥

 

చుకోప దైత్యాధిపతిః 

శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః ।

ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ 

చండముండౌ మహాసురౌ ॥ ౨౧॥

 

హే చండ హే ముండ బలైః 

బహుభిః పరివారితౌ ।

తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ 

సా సమానీయతాం లఘు ॥ ౨౨॥

 

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా 

యది వః సంశయో యుధి ।

తదాశేషాయుధైః సర్వైః 

అసురైః వినిహన్యతామ్ ॥ ౨౩॥

 

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం 

సింహే చ వినిపాతితే ।

శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్ధ్వా 

గృహీత్వా తామథాంబికామ్ ॥ ౨౪॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

శుంభనిశుంభ సేనానీ 

ధూమ్రలోచనవధో నామ 

షష్ఠోఽధ్యాయః ॥ ౬॥

 

॥ సప్తమోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాః 

చండముండ పురోగమాః ।

చతురంగబలోపేతా 

యయురభ్యుద్యతాయుధాః ॥ ౨॥

 

దదృశుస్తే తతో దేవీం 

ఈషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ ।

సింహస్యోపరి శైలేంద్ర 

శృంగే మహతి కాంచనే ॥ ౩॥

 

తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుం 

ఉద్యమం చక్రురుద్యతాః ।

ఆకృష్టచాపాసిధరాః 

తథాన్యే తత్సమీపగాః ॥ ౪॥

 

తతః కోపం చకారోచ్చైః 

అంబికా తా నరీంప్రతి ।

కోపేన చాస్యా వదనం 

మషీవర్ణమభూత్తదా ॥ ౫॥

 

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా 

లలాటఫలకాద్ద్రుతమ్ ।

కాళీ కరాళవదనా 

వినిష్క్రాంతాసిపాశినీ ॥ ౬॥

 

విచిత్రఖట్వాంగధరా 

నరమాలావిభూషణా ।

ద్వీపిచర్మపరీధానా 

శుష్కమాంసాతిభైరవా ॥ ౭॥

 

అతివిస్తారవదనా 

జిహ్వాలలనభీషణా ।

నిమగ్నారక్తనయనా 

నాదాపూరితదిఙ్ముఖా ॥ ౮॥

 

సా వేగేనాభిపతితా 

ఘాతయంతీ మహాసురాన్ ।

సైన్యే తత్ర సురారీణాం 

అభక్షయత తద్బలమ్ ॥ ౯॥

 

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహ 

యోధఘంటాసమన్వితాన్ ।

సమాదాయైకహస్తేన 

ముఖే చిక్షేప వారణాన్ ॥ ౧౦॥

 

తథైవ యోధం తురగై 

రథం సారథినా సహ ।

నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చ 

అర్వయంత్యతిభైరవమ్ ॥ ౧౧॥

 

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు 

గ్రీవాయామథ చాపరమ్ ।

పాదేనాక్రమ్య చైవాన్యం 

ఉరసాన్యమపోథయత్ ॥ ౧౨॥

 

తైర్ముక్తాని చ శస్త్రాణి 

మహాస్త్రాణి తథాసురైః ।

ముఖేన జగ్రాహ రుషా 

దశనైర్మథితాన్యపి ॥ ౧౩॥

 

బలినాం తద్బలం సర్వం

అసురాణాం దురాత్మనామ్ ।

మమర్దాభక్షయచ్చాన్యాన్ 

అన్యాంశ్చాతాడయత్తదా ॥ ౧౪॥

 

అసినా నిహతాః కేచిత్ 

కేచిత్ ఖట్వాంగతాడితాః ।

జగ్ముర్వినాశమసురా 

దంతాగ్రాభిహతాస్తథా ॥ ౧౫॥

 

క్షణేన తద్బలం సర్వం 

అసురాణాం నిపాతితమ్ ।

దృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ 

తాం కాళీమతిభీషణామ్ ॥ ౧౬॥

 

శరవర్షైర్మహాభీమైః 

భీమాక్షీం తాం మహాసురః ।

ఛాదయామాస చక్రైశ్చ 

ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః ॥ ౧౭॥

 

తాని చక్రాణ్యనేకాని 

విశమానాని తన్ముఖమ్ ।

బభుర్యథార్కబింబాని 

సుబహూని ఘనోదరమ్ ॥ ౧౮॥

 

తతో జహాసాతిరుషా 

భీమం భైరవనాదినీ ।

కాళీ కరాళవదనా 

దుర్దర్శ దశనోజ్జ్వలా ॥ ౧౯॥

 

ఉత్థాయ చ మహాసింహం 

దేవీ చండమధావత ।

గృహీత్వా చాస్య కేశేషు 

శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ ॥ ౨౦॥

 

అథ ముండోఽభ్యధావత్తాం 

దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ ।

తమప్యపాతయద్భూమౌ 

సా ఖడ్గాభిహతం రుషా ॥ ౨౧॥

 

హతశేషం తతః సైన్యం 

దృష్ట్వా చండం నిపాతితమ్ ।

ముండం చ సుమహావీర్యం 

దిశో భేజే భయాతురమ్ ॥ ౨౨॥

 

శిరశ్చండస్య కాళీ చ 

గృహీత్వా ముండమేవ చ ।

ప్రాహ ప్రచండాట్టహాస 

మిశ్రమభ్యేత్య చండికామ్ ॥ ౨౩॥

 

మయా తవాత్రోపహృతౌ 

చండముండౌ మహాపశూ ।

యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుంభం 

నిశుంభం చ హనిష్యసి ॥ ౨౪॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౨౫॥

 

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా 

చండముండౌ మహాసురౌ ।

ఉవాచ కాళీం కళ్యాణీ 

లలితం చండికా వచః ॥ ౨౬॥

 

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ 

గృహీత్వా త్వముపాగతా ।

చాముండేతి తతో లోకే 

ఖ్యాతా దేవీ భవిష్యసి ॥ ౨౭॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

చండముండవధో నామ 

సప్తమోఽధ్యాయః ॥ ౭॥

 

॥ అష్టమోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

 

చండే చ నిహతే దైత్యే 

ముండే చ వినిపాతితే ।

బహుళేషు చ సైన్యేషు 

క్షయితేష్వసురేశ్వరః ॥ ౨॥

 

తతః కోపపరాధీన

చేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ ।

ఉద్యోగం సర్వసైన్యానాం 

దైత్యానామాదిదేశ హ ॥ ౩॥

 

అద్య సర్వబలైర్దైత్యాః 

షడశీతిరుదాయుధాః ।

కంబూనాం చతురశీతిః 

నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః ॥ ౪॥

 

కోటివీర్యాణి పంచాశత్ 

అసురాణాం కులాని వై ।

శతం కులాని ధౌమ్రాణాం 

నిర్గచ్ఛంతు మమాజ్ఞయా ॥ ౫॥

 

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్వాః 

కాలికేయాస్తథాసురాః ।

యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు 

ఆజ్ఞయా త్వరితా మమ ॥ ౬॥

 

ఇత్యాజ్ఞాప్యాసురపతిః 

శుంభో భైరవశాసనః ।

నిర్జగామ మహాసైన్య 

సహస్రైర్బహుభిర్వృతః ॥ ౭॥

 

ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా 

తత్సైన్యమతిభీషణమ్ ।

జ్యాస్వనైః పూరయామాస 

ధరణీగగనాంతరమ్॥    ౮ ॥

 

తతః సింహో మహానాదం 

అతీవ కృతవాన్నృప ।

ఘంటాస్వనేన తాన్నాదాన్ 

అంబికా చోపబృంహయత్ ॥ ౯॥

 

ధనుర్జ్యాసింహఘంటానాం 

నాదాపూరిత దిన్ముఖా ।

నినాదైర్భీషణైః కాళీ 

జిగ్యే విస్తారితాననా ॥ ౧౦॥

 

తం నినాదముపశ్రుత్య 

దైత్యసైన్యైశ్చతుర్దిశమ్ ।

దేవీ సింహస్తథా కాళీ 

సరోషైః పరివారితాః ॥ ౧౧॥

 

ఏతస్మిన్నంతరే భూప 

వినాశాయ సురద్విషామ్ ।

భవాయామరసింహానాం 

అతివీర్యబలాన్వితాః ॥ ౧౨॥

 

బ్రహ్మేశగుహవిష్ణూనాం 

తథేంద్రస్య చ శక్తయః ।

శరీరేభ్యో వినిష్క్రమ్య 

తద్రూపైః చండికాం యయుః ॥ ౧౩॥

 

యస్య దేవస్య యద్రూపం 

యథా భూషణవాహనమ్ ।

తద్వదేవ హి తచ్ఛక్తిః 

అసురాన్యోద్ధుమాయయౌ ॥ ౧౪॥

 

హంసయుక్తవిమానాగ్రే 

సాక్షసూత్రకమండలుః ।

ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిః 

బ్రహ్మాణీత్యభిధీయతే ॥ ౧౫॥

 

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా 

త్రిశూలవరధారిణీ ।

మహాహివలయా ప్రాప్తా 

చంద్రరేఖావిభూషణా ॥ ౧౬॥

 

కౌమారీ శక్తిహస్తా చ 

మయూరవరవాహనా ।

యోద్ధుమభ్యాయయౌ దైత్యాన్ 

అంబికా గుహరూపిణీ ॥ ౧౭॥

 

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిః 

గరుడోపరి సంస్థితా ।

శంఖచక్రగదాశాంగ 

ఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ ॥ ౧౮॥

 

యజ్ఞవారాహమతులం 

రూపం యా బిభ్రతో హరేః ।

శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర 

వారాహీం బిభ్రతీ తనుమ్ ॥ ౧౯॥

 

నారసింహీ నృసింహస్య 

బిభ్రతీ సదృశం వపుః ।

ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేప 

క్షిప్తనక్షత్ర సంహతిః ॥ ౨౦॥

 

వజ్రహస్తా తథైవైంద్రీ 

గజరాజోపరి స్థితా ।

ప్రాప్తా సహస్రనయనా 

యథా శక్రస్తథైవ సా ॥ ౨౧॥

 

తతః పరివృతస్తాభిః 

ఈశానో దేవశక్తిభిః ।

హన్యంతామసురాః శీఘ్రం 

మమ ప్రీత్యాహ చండికామ్ ॥ ౨౨॥

 

తతో దేవీశరీరాత్తు 

వినిష్క్రాంతాతిభీషణా ।

చండికా శక్తిరత్యుగ్రా 

శివాశతనినాదినీ ॥ ౨౩॥

 

సా చాహ ధూమ్రజటిలం 

ఈశానమపరాజితా ।

దూత త్వం గచ్ఛ భగవన్ 

పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః ॥ ౨౪॥

 

బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ 

దానవావతిగర్వితౌ ।

యే చాన్యే దానవాస్తత్ర 

యుద్ధాయ సముపస్థితాః ॥ ౨౫॥

 

త్రైలోక్యమింద్రో లభతాం 

దేవాః సంతు హవిర్భుజః ।

యూయం ప్రయాత పాతాళం 

యది జీవితుమిచ్ఛథ ॥ ౨౬॥

 

బలావలేపాదథ చేత్ 

భవన్తో యుద్ధకాంక్షిణః ।

తదాగచ్ఛత తృప్యంతు 

మచ్ఛివాః పిశితేన వః ॥ ౨౭॥

 

యతో నియుక్తో దౌత్యేన 

తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్ ।

శివదూతీతి లోకేఽస్మిన్ 

తతః సా ఖ్యాతిమాగతా ॥ ౨౮॥

 

తేఽపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః 

శర్వాఖ్యాతం మహాసురాః ।

అమర్షాపూరితా జగ్ముః 

యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా ॥ ౨౯॥

 

తతః ప్రథమమేవాగ్రే 

శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః ।

వవర్షురుద్ధతామర్షాః 

తాం దేవీమమరారయః ॥ ౩౦॥

 

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాన్ 

శూలశక్తిపరశ్వధాన్ ।

చిచ్ఛేద లీలయాధ్మాత 

ధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః ॥ ౩౧॥

 

తస్యాగ్రతస్తథా కాళీ 

శూలపాతవిదారితాన్ ।

ఖట్వాంగపోథితాంశ్చారీత్ 

కుర్వతీ వ్యచరత్తదా ॥ ౩౨॥

 

కమండులుజలాక్షేప 

హతవీర్యాన్ హతౌజసః ।

బ్రహ్మాణీ చాకరోచ్ఛత్రూః 

యేన యేన స్మ ధావతి ॥ ౩౩॥

 

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన 

తథా చక్రేణ వైష్ణవీ ।

దైత్యాంజఘాన కౌమారీ 

తథా శక్త్యాతికోపనా ॥ ౩౪॥

 

ఐంద్రీ కులిశపాతేన 

శతశో దైత్యదానవాః ।

పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం 

రుధిరౌఘప్రవర్షిణః ॥ ౩౫॥

 

తుండప్రహారవిధ్వస్తా 

దంష్ట్రాగ్రక్షతవక్షసః ।

వారాహమూర్త్యా న్యపతన్ 

చక్రేణ చ విదారితాః ॥ ౩౬॥

 

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ 

భక్షయంతీ మహాసురాన్ ।

నారసింహీ చచారాజౌ 

నాదాపూర్ణదిగంబరా ॥ ౩౭॥

 

చండాట్టహాసైరసురాః 

శివదూత్యభిదూషితాః ।

పేతుః పృథివ్యాం పతితాం

స్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా ॥ ౩౮॥

 

ఇతి మాతృగణం క్రుద్ధం 

మర్దయంతం మహాసురాన్ ।

దృష్ట్వాభ్యుపాయైర్వివిధైః 

నేశుర్దేవారిసైనికాః ॥ ౩౯॥

 

పలాయనపరాందృష్ట్వా 

దైత్యాన్మాతృగణార్దితాన్ ।

యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో 

రక్తబీజో మహాసురః ॥ ౪౦॥

 

రక్తబిందుర్యదా భూమౌ 

పతత్యస్య శరీరతః ।

సముత్పతతి మేదిన్యాం 

తత్ప్రమాణో మహాసురః ॥ ౪౧॥

 

యుయుధే స గదాపాణిః 

ఇంద్రశక్త్యా మహాసురః ।

తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ 

రక్తబీజమతాడయత్ ॥ ౪౨॥

 

కులిశేనాహతస్యాశు 

బహు సుస్రావ శోణితమ్ ।

సముత్తస్థుస్తతో యోధాః 

తద్రూపాస్తత్పరాక్రమాః ॥ ౪౩॥

 

యావంతః పతితాస్తస్య 

శరీరాద్రక్తబిందవః ।

తావంతః పురుషా జాతాః 

తద్వీర్యబలవిక్రమాః ॥ ౪౪॥

 

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర 

పురుషా రక్తసంభవాః ।

సమం మాతృభిరత్యుగ్ర 

శస్త్రపాతాతిభీషణమ్ ॥ ౪౫॥

 

పునశ్చ వజ్రపాతేన 

క్షతమస్య శిరో యదా ।

వవాహ రక్తం పురుషాః 

తతో జాతాః సహస్రశః ॥ ౪౬॥

 

వైష్ణవీ సమరే చైనం 

చక్రేణాభిజఘాన హ ।

గదయా తాడయామాస 

ఐంద్రీ తమసురేశ్వరమ్ ॥ ౪౭॥

 

వైష్ణవీచక్రభిన్నస్య 

రుధిరస్రావ సంభవైః ।

సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం 

తత్ప్రమాణై ర్మహాసురైః ॥ ౪౮॥

 

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ 

వారాహీ చ తథాసినా ।

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన 

రక్తబీజం మహాసురమ్ ॥ ౪౯॥

 

స చాపి గదయా దైత్యః 

సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్ ।

మాతౄః కోపసమావిష్టో 

రక్తబీజో మహాసురః ॥ ౫౦॥

 

తస్యాహతస్య బహుధా 

శక్తిశూలాదిభిర్భువి ।

పపాత యో వై రక్తౌఘః 

తేనాసంఛతశోఽసురాః ॥ ౫౧॥

 

తైశ్చాసురాసృక్ సంభూతైః 

అసురైః సకలం జగత్ ।

వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా 

భయమాజగ్మురుత్తమమ్ ॥ ౫౨॥

 

తాన్ విషణ్ణాన్ సురాన్ దృష్ట్వా 

చండికా ప్రాహసత్వరమ్ ।

ఉవాచ కాళీం చాముండే 

విస్తీర్ణం వదనం కురు ॥ ౫౩॥

 

మచ్ఛస్త్రపాతసంభూతాన్ 

రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ ।

రక్తబిందోః ప్రతీచ్ఛ త్వం 

వక్త్రేణానేన వేగినా ॥ ౫౪॥

 

భక్షయంతీ చర రణే 

తదుత్పన్నాన్మహాసురాన్ ।

ఏవమేష క్షయం దైత్యః 

క్షేణరక్తో గమిష్యతి ॥ ౫౫॥

 

భక్ష్యమాణాస్త్వయా చోగ్రా 

న చోత్పత్స్యంతి చాపరే ।

ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ 

శూలేనాభిజఘాన తమ్ ॥ ౫౬॥

 

ముఖేన కాళీ జగృహే 

రక్తబీజస్య శోణితమ్ ।

తతోఽసావాజఘానాథ 

గదయా తత్ర చండికామ్ ॥ ౫౭॥

 

న చాస్యా వేదనాం చక్రే 

గదాపాతోఽల్పికామపి ।

తస్యాహతస్య దేహాత్తు 

బహు సుస్రావ శోణితమ్ ॥ ౫౮॥

 

యతస్తతః తద్వక్త్రేణ 

చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి ।

ముఖే సముద్గతా యేఽస్యా 

రక్తపాతాన్మహాసురాః ॥ ౫౯॥

 

తాంశ్చఖాదాథ చాముండా 

పపౌ తస్య చ శోణితమ్ ।

దేవీ శూలేన వజ్రేణ 

బాణైరసిభిరృష్టిభిః ॥ ౬౦॥

 

జఘాన రక్తబీజం తం 

చాముండాపీతశోణితమ్ ।

స పపాత మహీపృష్ఠే 

శస్త్రసంఘ సమాహతః ॥ ౬౧॥

 

నీరక్తశ్చ మహీపాల 

రక్తబీజో మహాసురః ।

తతస్తే హర్షమతులం 

అవాపుస్త్రిదశా నృప ॥ ౬౨॥

 

తేషాం మాతృగణో జాతో 

ననర్తాసృఙ్మదోద్ధతః ॥ ౬౩॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

రక్తబీజవధో నామ 

అష్టమోఽధ్యాయః ॥ ౮॥

 

॥ నవమోఽధ్యాయః ॥

 

ఓం రాజోవాచ ॥ ౧॥

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం 

భగవన్ భవతా మమ ।

దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం 

రక్తబీజవధాశ్రితమ్ ॥ ౨॥

 

భూయశ్చ ఇచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం 

రక్తబీజే నిపాతితే ।

చకార శుంభో యత్కర్మ 

నిశుంభశ్చాతికోపనః ॥ ౩॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౪॥

 

చకార కోపమతులం 

రక్తబీజే నిపాతితే ।

శుంభాసురో నిశుంభశ్చ 

హతేష్వన్యేషు చాహవే ॥ ౫॥

 

హన్యమానం మహాసైన్యం 

విలోక్యామర్షముద్వహన్ ।

అభ్యధావన్నిశుంభోఽథ 

ముఖ్యయాసురసేనయా ॥ ౬॥

 

తస్యాగ్రతః తథా పృష్ఠే 

పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః ।

సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా 

హంతుం దేవీముపాయయుః ॥ ౭॥

 

ఆజగామ మహావీర్యః 

శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః ।

నిహంతుం చండికాం కోపాత్ 

కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిః ॥ ౮॥

 

తతో యుద్ధమతీవాసీత్ 

దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః ।

శరవర్షమతీవోగ్రం 

మేఘయోరివ వర్షతోః ॥ ౯॥

 

చిచ్ఛేదాస్తాంఛరాంస్తాభ్యాం 

చండికా స్వశరోత్కరైః ।

తాడయామాస చాంగేషు 

శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ ॥ ౧౦॥

 

నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం 

చర్మ చాదాయ సుప్రభమ్ ।

అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం 

దేవ్యా వాహనముత్తమమ్ ॥ ౧౧॥

 

తాడితే వాహనే దేవీ 

క్షురప్రేణాసిముత్తమమ్ ।

నిశుంభస్యాశు చిచ్ఛేద 

చర్మ చాప్యష్టచంద్రకమ్ ॥ ౧౨॥

 

ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ 

శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః ।

తామప్యస్య ద్విధా చక్రే 

చక్రేణాభిముఖాగతామ్ ॥ ౧౩॥

 

కోపాధ్మాతో నిశుంభోఽథ 

శూలం జగ్రాహ దానవః ।

ఆయాతం ముష్టిపాతేన 

దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్ ॥ ౧౪॥

 

ఆవిద్యాథ గదాం సోఽపి 

చిక్షేప చండికాం ప్రతి ।

సాపి దేవ్యాః త్రిశూలేన 

భిన్నా భస్మత్వమాగతా ॥ ౧౫॥

 

తతః పరశుహస్తం తం 

ఆయాంతం దైత్యపుంగవమ్ ।

ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైః 

అపాతయత భూతలే ॥ ౧౬॥

 

తస్మిన్నిపతితే భూమౌ 

నిశుంభే భీమవిక్రమే ।

భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః 

ప్రయయౌ హంతుమంబికామ్ ॥ ౧౭॥

 

స రథస్థః తథాత్యుచ్చైః 

గృహీతపరమాయుధైః ।

భుజైరష్టాభిరతులైః 

వ్యాప్యాశేషం బభౌ నభః ॥ ౧౮॥

 

తమాయాంతం సమాలోక్య 

దేవీ శంఖమవాదయత్ ।

జ్యాశబ్దం చాపి ధనుషః 

చకారాతీవ దుఃసహమ్ ॥ ౧౯॥

 

పూరయామాస కకుభో 

నిజఘంటాస్వనేన చ ।

సమస్తదైత్యసైన్యానాం 

తేజోవధవిధాయినా ॥ ౨౦॥

 

తతః సింహో మహానాదైః 

త్యాజితేభమహామదైః ।

పూరయామాస గగనం 

గాం తథైవ దిశో దశ ॥ ౨౧॥

 

తతః కాళీ సముత్పత్య 

గగనం క్ష్మామతాడయత్ ।

కరాభ్యాం తన్నినాదేన 

ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః ॥ ౨౨॥

 

అట్టాట్టహాసమశివం 

శివదూతీ చకార హ ।

వైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః 

శుంభః కోపం పరం యయౌ ॥ ౨౩॥

 

దురాత్మంస్తిష్ఠ తిష్ఠేతి 

వ్యాజహారాంబికా యదా ।

తదా జయేత్యభిహితం 

దేవైరాకాశసంస్థితైః ॥ ౨౪॥

 

శుంభేనాగత్య యా శక్తిః 

ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా ।

ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా 

సా నిరస్తా మహోల్కయా ॥ ౨౫॥

 

సింహనాదేన శుంభస్య 

వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరమ్ ।

నిర్ఘాత నిఃస్వనో ఘోరో 

జితవాన వనీపతే ॥ ౨౬॥

 

శుంభముక్తాంఛరాందేవీ 

శుంభస్తత్ప్రహితాంఛరాన్ ।

చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః 

శతశోఽథ సహస్రశః ॥ ౨౭॥

 

తతః సా చండికా క్రుద్ధా 

శూలేనాభిజఘాన తమ్ ।

స తదాభిహతో భూమౌ 

మూర్చ్ఛితో నిపపాత హ ॥ ౨౮॥

 

తతో నిశుంభః సంప్రాప్య 

చేతనామాత్తకార్ముకః ।

ఆజఘాన శరైర్దేవీం 

కాళీం కేసరిణం తథా ॥ ౨౯॥

 

పునశ్చ కృత్వా బాహూనాం 

అయుతం దనుజేశ్వరః ।

చక్రాయుధేన దితిజః 

ఛాదయామాస చండికామ్ ॥ ౩౦॥

 

తతో భగవతీ క్రుద్ధా 

దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ ।

చిచ్ఛేద దేవీ చక్రాణి 

స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్ ॥ ౩౧॥

 

తతో నిశుంభో వేగేన 

గదామాదాయ చండికామ్ ।

అభ్యధావత వై హంతుం 

దైత్యసైన్యసమావృతః ॥ ౩౨॥

 

తస్యాపతత ఏవాశు 

గదాం చిచ్ఛేద చండికా ।

ఖడ్గేన శితధారేణ 

స చ శూలం సమాదదే ॥ ౩౩॥

 

శూలహస్తం సమాయాంతం 

నిశుంభమమరార్దనమ్ ।

హృది వివ్యాధ శూలేన 

వేగావిద్ధేన చండికా ॥ ౩౪॥

 

భిన్నస్య తస్య శూలేన 

హృదయాన్నిః సృతోఽపరః ।

మహాబలో మహావీర్యః 

తిష్ఠేతి పురుషో వదన్ ॥ ౩౫॥

 

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ 

ప్రహస్య స్వనవత్తతః ।

శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన 

తతోఽసావపతద్భువి ॥ ౩౬॥

 

తతః సింహశ్చఖాదోగ్ర 

దంష్ట్రాక్షుణ్ణ శిరోధరాన్ ।

అసురాంస్తాంస్తథా కాళీ 

శివదూతీ తథాపరాన్ ॥ ౩౭॥

 

కౌమారీశక్తినిర్భిన్నాః 

కేచిన్నేషుః మహాసురాః ।

బ్రహ్మాణీమంత్రపూతేన 

తోయేనాన్యే నిరాకృతాః ॥ ౩౮॥

 

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన 

భిన్నాః పేతుస్తథాపరే ।

వారాహీతుండఘాతేన 

కేచిచ్చూర్ణీకృతా భువి ॥ ౩౯॥

 

ఖండం ఖండం చ చక్రేణ 

వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః ।

వజ్రేణ చైంద్రీహస్తాగ్ర 

విముక్తేన తథాపరే ॥ ౪౦॥

 

కేచిద్వినేశురసురాః 

కేచిన్నష్టా మహాహవాత్ ।

భక్షితాశ్చాపరే కాళీ 

శివదూతీమృగాధిపైః ॥ ౪౧॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

నిశుంభవధో నామ 

నవమోఽధ్యాయః ॥ ౯॥ 

 

॥ దశమోఽధ్యాయః ॥ 10

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా

భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ ।

హన్యమానం బలం చైవ 

శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః ॥ ౨॥

 

బలావలేపదుష్టే త్వం 

మా దుర్గే గర్వమావహ ।

అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య 

యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ ॥ ౩॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౪॥

ఏకైవాహం జగత్యత్ర 

ద్వితీయా కా మమాపరా ।

పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ 

విశంత్యో మద్విభూతయః ॥ ౫॥

 

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో 

బ్రహ్మాణీప్రముఖా లయమ్ ।

తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్ముః 

ఏకైవాసీత్తదాంబికా ॥ ౬॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౭॥

 

అహం విభూత్యా బహుభిః 

ఇహ రూపైర్యదాస్థితా ।

తత్సంహృతం మయైకైవ 

తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ ॥ ౮॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౯॥

 

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం 

దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః ।

పశ్యతాం సర్వదేవానాం 

అసురాణాం చ దారుణమ్ ॥ ౧౦॥

 

శరవర్షైః శితైః శస్త్రైః 

తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః ।

తయోర్యుద్ధమభూద్భూయః 

సర్వలోకభయంకరమ్ ॥ ౧౧॥

 

దివ్యాన్యస్త్రాణి శతశో 

ముముచే యాన్యథాంబికా ।

బభంజ తాని దైత్యేంద్రః 

తత్ ప్రతీఘాతకర్తృభిః ॥ ౧౨॥

 

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి 

దివ్యాని పరమేశ్వరీ ।

బభంజ లీలయైవోగ్ర 

హుంకారోచ్చారణాదిభిః ॥ ౧౩॥

 

తతః శరశతైర్దేవీం 

ఆచ్ఛాదయత సోఽసురః ।

సాపి తత్కుపితా దేవీ 

ధనుశ్చిచ్ఛేద చేషుభిః ॥ ౧౪॥

 

ఛిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రః 

తథా శక్తిమథాదదే ।

చిచ్ఛేద దేవీ చక్రేణ 

తామప్యస్య కరే స్థితామ్ ॥ ౧౫॥

 

తతః ఖడ్గముపాదాయ 

శతచంద్రం చ భానుమత్ ।

అభ్యధా వత తాం దేవీం 

దైత్యానామధిపేశ్వరః ॥ ౧౬॥

 

తస్యాపతత ఏవాశు 

ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా ।

ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైః 

చర్మ చార్కకరామలమ్ ।

అశ్వాంశ్చ పాతయామాస 

రథం సారథినా సహ ॥ ౧౭॥

 

హతాశ్వః స తదా దైత్యః 

ఛిన్నధన్వా విసారథిః ।

జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరం 

అంబికానిధనోద్యతః ॥ ౧౮॥

 

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య 

ముద్గరం నిశితైః శరైః ।

తథాపి సోఽభ్యధావత్తాం 

ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ ॥ ౧౯॥

 

స ముష్టిం పాతయామాస 

హృదయే దైత్యపుంగవః ।

దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ 

తలేనోరస్యతాడయత్ ॥ ౨౦॥

 

తలప్రహారాభిహతో 

నిపపాత మహీతలే ।

స దైత్యరాజః సహసా 

పునరేవ తథోత్థితః ॥ ౨౧॥

 

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైః 

దేవీం గగనమాస్థితః ।

తత్రాపి సా నిరాధారా 

యుయుధే తేన చండికా ॥ ౨౨॥

 

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్యః 

చండికా చ పరస్పరమ్ ।

చక్రతుః ప్రథమం సిద్ధ 

ముని విస్మయకారకమ్ ॥ ౨౩॥

 

తతో నియుద్ధం సుచిరం 

కృత్వా తేనాంబికా సహ ।

ఉత్పాట్య భ్రామయామాస 

చిక్షేప ధరణీతలే ॥ ౨౪॥

 

స క్షిప్తో ధరణీం ప్రాప్య 

ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ ।

అభ్యధావత దుష్టాత్మా 

చండికానిధనేచ్ఛయా ॥ ౨౫॥

 

తమాయాంతం తతో దేవీ 

సర్వదైత్యజనేశ్వరమ్ ।

జగత్యాం పాతయామాస 

భిత్త్వా శూలేన వక్షసి ॥ ౨౬॥

 

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం 

దేవీ శూలాగ్రవిక్షతః ।

చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం 

సాబ్ధిద్వీపాం సపర్వతామ్ ॥ ౨౭॥

 

తతః ప్రసన్నమఖిలం 

హతే తస్మిన్ దురాత్మని ।

జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప 

నిర్మలం చాభవన్నభః ॥ ౨౮॥

 

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యే 

ప్రాగాసంస్తే శమం యయుః ।

సరితో మార్గవాహిన్యః 

తథాసంస్తత్ర పాతితే ॥ ౨౯॥

 

తతో దేవగణాః సర్వే 

హర్షనిర్భరమానసాః ।

బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ 

గంధర్వా లలితం జగుః ॥ ౩౦॥

 

అవాదయంస్తథైవాన్యే 

ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ।

వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః 

సుప్రభోఽభూద్దివాకరః ॥ ౩౧॥

 

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః 

శాంతా దిగ్జనితస్వనాః ॥ ౩౨॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే

దేవీమాహాత్మ్యే 

శుంభవధో నామ 

దశమోఽధ్యాయః ॥ ౧౦॥

 

॥ ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥ 11

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే

  సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।

కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్

  వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ ౨॥

 

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద

  ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య ।

ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం

  త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥ ౩॥

 

ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా

  మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి ।

అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైతత్

  ఆప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే ॥ ౪॥

 

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా

  విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా ।

సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్

  త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ॥ ౫॥

 

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః

  స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు ।

త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్

  కా తే స్తుతిః స్తవ్య పరాపరోక్తిః ॥ ౬॥

 

సర్వభూతా యదా దేవీ 

భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ ।

త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా 

భవన్తు పరమోక్తయః ॥ ౭॥

 

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ 

జనస్య హృది సంస్థితే ।

స్వర్గాపవర్గదే దేవి 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౮॥

 

కలాకాష్ఠాది రూపేణ 

పరిణామ ప్రదాయిని ।

విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౯॥

 

సర్వమంగళ మాంగళ్యే 

శివే సర్వార్థసాధికే ।

శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౦॥

 

సృష్టిస్థితివినాశానాం 

శక్తిభూతే సనాతని ।

గుణాశ్రయే గుణమయే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౧॥

 

శరణాగత దీనార్త 

పరిత్రాణ పరాయణే ।

సర్వస్యార్తిహరే దేవి 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨॥

 

హంసయుక్త విమానస్థే 

బ్రహ్మాణీరూప ధారిణి ।

కౌశాంభఃక్షరికే దేవి 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౩॥

 

త్రిశూలచంద్రాహిధరే 

మహావృషభ వాహిని ।

మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ 

నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥ ౧౪॥

 

మయూరకుక్కుటవృతే 

మహాశక్తిధరేఽనఘే ।

కౌమారీరూపసంస్థానే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౫॥

 

శంఖచక్రగదాశాంగ 

గృహీతపరమాయుధే ।

ప్రసీద వైష్ణవీరూపే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౬॥

 

గృహీతోగ్ర మహాచక్రే 

దంష్ట్రోద్ధృత వసుంధరే ।

వరాహరూపిణి శివే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౭॥

 

నృసింహరూపేణోగ్రేణ 

హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే ।

త్రైలోక్యత్రాణ సహితే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౮॥

 

కిరీటిని మహావజ్రే 

సహస్ర నయనోజ్జ్వలే ।

వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౧౯॥

 

శివదూతీస్వరూపేణ 

హతదైత్యమహాబలే ।

ఘోరరూపే మహారావే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౦॥

 

దంష్ట్రాకరాళ వదనే 

శిరోమాలా విభూషణే ।

చాముండే ముండమథనే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౧॥

 

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిద్యే 

శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే ।

మహారాత్రి మహామాయే 

నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౨॥

 

మేధే సరస్వతి వరే 

భూతి బాభ్రవి తామసి ।

నియతే త్వం ప్రసీదేశే 

నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥ ౨౩॥

 

సర్వస్వరూపే సర్వేశే 

సర్వశక్తి సమన్వితే ।

భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి 

దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౪॥

 

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం 

లోచనత్రయభూషితమ్ ।

పాతు నః సర్వభూతేభ్యః 

కాత్యాయని నమోఽస్తు తే ॥ ౨౫॥

 

జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రం 

అశేషాసురసూదనమ్ ।

త్రిశూలం పాతు నో భీతేః 

భద్రకాళి నమోఽస్తు తే ॥ ౨౬॥

 

హినస్తి దైత్యతేజాంసి 

స్వనేనాపూర్య యా జగత్ ।

సా ఘంటా పాతు నో దేవి 

పాపేభ్యో నః సుతానివ ॥ ౨౭॥

 

అసురాసృగ్వసాపంక 

చర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః ।

శుభాయ ఖడ్గో భవతు 

చండికే త్వాం నతా వయమ్ ॥ ౨౮॥

 

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా

 రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ ।

త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం

 త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి ॥ ౨౯॥

 

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య

  ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్ ।

రూపైరనేకైః బహుధాత్మమూర్తిం

  కృత్వాంబికే తత్ ప్రకరోతి కాన్యా ॥ ౩౦॥

 

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపేషు

  ఆద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా ।

మమత్వగర్తేఽతి మహాంధకారే

   విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్ ॥ ౩౧॥

 

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా

  యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర ।

దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే

  తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్ ॥ ౩౨॥

 

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం

  విశ్వాత్మికా ధారయసీహ విశ్వమ్ । ధారయసీతి

విశ్వేశవంద్యా భవతీ భవంతి

  విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః ॥ ౩౩॥

 

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతేః

  నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః ।

పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు

  ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ ॥ ౩౪॥

 

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం 

దేవి విశ్వార్తిహారిణి ।

త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే 

లోకానాం వరదా భవ ॥ ౩౫॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౩౬॥

 

వరదాహం సురగణా 

వరం యన్మనసేచ్ఛథ ।

తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి 

జగతాముపకారకమ్ ॥ ౩౭॥

 

దేవా ఊచుః ॥ ౩౮॥

 

సర్వాబాధాప్రశమనం 

త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।

ఏవమేవ త్వయా కార్యం 

అస్మద్వైరి వినాశనమ్ ॥ ౩౯॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౪౦॥

 

వైవస్వతేఽంతరే ప్రాప్తే 

అష్టావింశతిమే యుగే ।

శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యాః 

ఉత్పత్స్యేతే మహాసురౌ ॥ ౪౧॥

 

నందగోపగృహే జాతా 

యశోదాగర్భసంభవా ।

తతస్తౌ నాశయిష్యామి 

వింధ్యాచల నివాసినీ ॥ ౪౨॥

 

పునరప్యతిరౌద్రేణ 

రూపేణ పృథివీతలే ।

అవతీర్య హనిష్యామి 

వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ ॥ ౪౩॥

 

భక్షయంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ 

వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ ।

రక్తదంతా భవిష్యంతి 

దాడిమీ కుసుమోపమాః ॥ ౪౪॥

 

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే 

మర్త్యలోకే చ మానవాః ।

స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి 

సతతం రక్తదంతికామ్ ॥ ౪౫॥

 

భూయశ్చ శతవార్షిక్యాం 

అనావృష్ట్యామనంభసి ।

మునిభిః సంస్మృతా భూమౌ 

సంభవిష్యామ్యయోనిజా ॥ ౪౬॥

 

తతః శతేన నేత్రాణాం 

నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్ ।

కీర్తయిష్యంతి మనుజాః 

శతాక్షీమితి మాం తతః ॥ ౪౭॥

 

తతోఽహమఖిలం లోకం 

ఆత్మదేహ సముద్భవైః ।

భరిష్యామి సురాః శాకైః 

ఆవృష్టేః ప్రాణధారకైః ॥ ౪౮॥

 

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం 

తదా యాస్యామ్యహం భువి ।

తత్రైవ చ వధిష్యామి 

దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్ ॥ ౪౯॥

 

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం 

తన్మే నామ భవిష్యతి ।

పునశ్చాహం యదా భీమం 

రూపం కృత్వా హిమాచలే ॥ ౫౦॥

 

రక్షాంసి భక్షయిష్యామి 

మునీనాం త్రాణకారణాత్ ।

తదా మాం మునయః సర్వే 

స్తోష్యంత్యా నమ్రమూర్తయః ॥ ౫౧॥

 

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం 

తన్మే నామ భవిష్యతి ।

యదారుణాఖ్యః త్రైలోక్యే 

మహాబాధాం కరిష్యతి ॥ ౫౨॥

 

తదాహం భ్రామరం రూపం 

కృత్వాసంఖ్యేయ షట్పదమ్ ।

త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ 

వధిష్యామి మహాసురమ్ ॥ ౫౩॥

 

భ్రామరీతి చ మాం లోకాః 

తదా స్తోష్యంతి సర్వతః ।

ఇత్థం యదా యదా బాధా 

దానవోత్థా భవిష్యతి ॥ ౫౪॥

 

తదా తదావతీర్యాహం 

కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ॥ ౫౫॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

నారాయణీస్తుతిర్నామ 

ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౧॥

 

॥ ద్వాదశోఽధ్యాయః ॥ 12

 

ఓం దేవ్యువాచ ॥ ౧॥

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం 

స్తోష్యతే యః సమాహితః ।

తస్యాహం సకలాం బాధాం 

శమయిష్యామ్యసంశయమ్ ॥ ౨॥

 

మధుకైటభనాశం చ 

మహిషాసురఘాతనమ్ ।

కీర్తయిష్యంతి యే తద్వత్ 

వధం శుంభనిశుంభయోః ॥ ౩॥

 

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం 

నవమ్యాం చైకచేతసః ।

శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా 

మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ॥ ౪॥

 

న తేషాం దుష్కృతం కించిత్ 

దుష్కృతోత్థా న చాపదః ।

భవిష్యతి న దారిద్ర్యం 

న చైవేష్టవియోజనమ్ ॥ ౫॥

 

శత్రుభ్యో న భయం తస్య 

దస్యుతో వా న రాజతః ।

న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ 

కదాచిత్ సంభవిష్యతి ॥ ౬॥

 

తస్మాత్ మమైతత్ మాహాత్మ్యం 

పఠితవ్యం సమాహితైః ।

శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా 

పరం స్వస్త్యయనం మహత్ ॥ ౭॥

 

ఉపసర్గానశేషాంస్తు 

మహామారీసముద్భవాన్ ।

తథా త్రివిధముత్పాతం 

మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ ॥ ౮॥

 

యత్రైతత్పఠ్యతే సమ్యక్ 

నిత్యమాయతనే మమ ।

సదా న తద్విమోక్ష్యామి 

సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ ॥ ౯॥

 

బలిప్రదానే పూజాయాం 

అగ్నికార్యే మహోత్సవే ।

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యమ్ 

ఉచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ ॥ ౧౦॥

 

జానతాజానతా వాపి 

బలిపూజాం యథా కృతామ్ ।

ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా 

వహ్నిహోమం తథాకృతమ్ ॥ ౧౧॥

 

శరత్కాలే మహాపూజా 

క్రియతే యా చ వార్షికీ ।

తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం 

శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః ॥ ౧౨॥

 

సర్వాబాధావినిర్ముక్తో 

ధనధాన్యసమన్వితః ।

మనుష్యో మత్ప్రసాదేన 

భవిష్యతి న సంశయః ॥ ౧౩॥

 

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం 

తథా చోత్పత్తయః శుభాః ।

పరాక్రమం చ యుద్ధేషు 

జాయతే నిర్భయః పుమాన్ ॥ ౧౪॥

 

రిపవః సంక్షయం యాంతి 

కల్యాణం చోపపద్యతే ।

నందతే చ కులం పుంసాం 

మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ ॥ ౧౫॥

 

శాంతికర్మణి సర్వత్ర 

తథా దుఃస్వప్నదర్శనే ।

గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు 

మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ ॥ ౧౬॥

 

ఉపసర్గాః శమం యాంతి 

గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః ।

దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం 

సుస్వప్నముపజాయతే ॥ ౧౭॥

 

బాలగ్రహాభిభూతానాం 

బాలానాం శాంతికారకమ్ ।

సంఘాతభేదే చ నృణాం 

మైత్రీకరణముత్తమమ్ ॥ ౧౮॥

 

దుర్వృత్తానామశేషాణాం 

బలహానికరం పరమ్ ।

రక్షోభూతపిశాచానాం 

పఠనాదేవ నాశనమ్ ॥ ౧౯॥

 

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం 

మమ సన్నిధికారకమ్ ।

పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ 

గంధదీపైః తథోత్తమైః ॥ ౨౦॥

 

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః 

ప్రోక్షణీయైరహర్నిశమ్ ।

అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః 

ప్రదానైర్వత్సరేణ యా ॥ ౨౧॥

 

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్ 

సకృదుచ్చరితే శ్రుతే ।

శ్రుతం హరతి పాపాని 

తథారోగ్యం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౨౨॥

 

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో 

జన్మనాం కీర్తనం మమ ।

యుద్ధేషు చరితం యన్మే 

దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ ॥ ౨౩॥

 

తస్మిన్ ఛ్రుతే వైరికృతం 

భయం పుంసాం న జాయతే ।

యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ 

యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః ॥ ౨౪॥

 

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు 

ప్రయచ్ఛంతు శుభాం మతిమ్ ।

అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి 

దావాగ్నిపరివారితః ॥ ౨౫॥

 

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే 

గృహీతో వాపి శత్రుభిః ।

సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా 

వనే వా వనహస్తిభిః ॥ ౨౬॥

 

రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో 

వధ్యో బంధగతోఽపి వా ।

ఆఘూర్ణితో వా వాతేన 

స్థితః పోతే మహార్ణవే ॥ ౨౭॥

 

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు 

సంగ్రామే భృశదారుణే ।

సర్వాబాధాసు ఘోరాసు 

వేదనాభ్యర్దితోఽపి వా ॥ ౨౮॥

 

స్మరన్ మమైతచ్చరితం 

నరో ముచ్యేత సంకటాత్ ।

మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా 

దస్యవో వైరిణస్తథా ॥ ౨౯॥

 

దూరాదేవ పలాయంతే 

స్మరతశ్చరితం మమ ॥ ౩౦॥

 

ఋషిరువాచ ॥ ౩౧॥

 

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ 

చండికా చండవిక్రమా ॥ ౩౨॥

 

పశ్యతాం సర్వదేవానాం 

తత్రైవాంతరధీయత ।

తేఽపి దేవా నిరాతంకాః 

స్వాధికారాన్యథా పురా ॥ ౩౩॥

 

యజ్ఞభాగభుజః సర్వే 

చక్రుర్వినిహతారయః ।

దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే 

శుంభే దేవరిపౌ యుధి ॥ ౩౪॥

 

జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్ 

మహోగ్రేఽతులవిక్రమే ।

నిశుంభే చ మహావీర్యే 

శేషాః పాతాలమాయయుః ॥ ౩౫॥

 

ఏవం భగవతీ దేవీ 

సా నిత్యాపి పునః పునః ।

సంభూయ కురుతే భూప 

జగతః పరిపాలనమ్ ॥ ౩౬॥

 

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం 

సైవ విశ్వం ప్రసూయతే ।

సా యాచితా చ విజ్ఞానం 

తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౩౭॥

 

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం 

బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర ।

మహాదేవ్యా మహాకాళీ 

మహామారీ స్వరూపయా ॥ ౩౮॥

 

సైవ కాలే మహామారీ 

సైవ సృష్టిర్భవత్యజా ।

స్థితిం కరోతి భూతానాం 

సైవ కాలే సనాతనీ ॥ ౩౯॥

 

భవకాలే నృణాం సైవ 

లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే ।

సైవాభావే తథాలక్ష్మీః 

వినాశాయోపజాయతే ॥ ౪౦॥

 

స్తుతా సంపూజితా పుష్పైః 

గంధ ధూపాదిభిస్తథా ।

దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ 

మతిం ధర్మే గతిం శుభామ్ ॥ ౪౧॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

భగవతీ వాక్యం 

ద్వాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౨॥

 

॥ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ 13

 

ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧॥

ఏతత్తే కథితం భూప 

దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।

ఏవం ప్రభావా సా దేవీ 

యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥ ౨॥

 

విద్యా తథైవ క్రియతే 

భగవద్విష్ణుమాయయా ।

తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ 

తథైవాన్యే వివేకినః ॥ ౩॥

 

మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ 

మోహమేష్యంతి చాపరే ।

తాముపైహి మహారాజ 

శరణం పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౪॥

 

ఆరాధితా సైవ నృణాం 

భోగస్వర్గాపవర్గదా ॥ ౫॥

 

మార్కండేయ ఉవాచ ॥ ౬॥

 

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా 

సురథః స నరాధిపః ॥ ౭॥

 

ప్రణిపత్య మహాభాగం 

తమృషిం సంశితవ్రతమ్ ।

నిర్విణ్ణోఽతి మమత్వేన 

రాజ్యాపహరణేన చ ॥ ౮॥

 

జగామ సద్యస్తపసే 

స చ వైశ్యో మహామునే ।

సందర్శనార్థమంబాయా 

నదీపులినమాస్థితః ॥ ౯॥

 

స చ వైశ్యస్తపస్తేపే 

దేవీసూక్తం పరం జపన్ ।

తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః 

కృత్వా మూర్తిం మహీమయీమ్ ॥ ౧౦॥

 

అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః 

పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః ।

నిరాహారౌ యతాత్మానౌ 

తన్మనస్కౌ సమాహితౌ ॥ ౧౧॥

 

దదతుస్తౌ బలిం చైవ 

నిజగాత్రాసృగుక్షితమ్ ।

ఏవం సమారాధయతోః 

త్రిభిర్వర్షైః యతాత్మనోః ॥ ౧౨॥

 

పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ 

ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా ॥ ౧౩॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౧౪॥

 

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప 

త్వయా చ కులనందన ।

మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం 

పరితుష్టా దదామితే ॥ ౧౫॥

 

మార్కండేయ ఉవాచ ॥ ౧౬॥

 

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యం 

అవిభ్రంశ్యన్యజన్మని ।

అత్రైవ చ నిజం రాజ్యం 

హతశత్రుబలం బలాత్ ॥ ౧౭॥

 

సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం 

వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః ।

మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః 

సంగవిచ్యుతికారకమ్ ॥ ౧౮॥

 

దేవ్యువాచ ॥ ౧౯॥

 

స్వల్పైరహోభిర్నృపతే స్వం 

రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్ ॥ ౨౦॥

 

హత్వా రిపూనస్ఖలితం 

తవ తత్ర భవిష్యతి ॥ ౨౧॥

 

మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య 

జన్మ దేవాద్వివస్వతః ॥ ౨౨॥

 

సావర్ణికో మనుర్నామ 

భవాంభున్వి భవిష్యతి ॥ ౨౩॥ 

 

వైశ్యవర్య త్వయా యశ్చ 

వరోఽస్మత్తోఽభివాఞ్ఛితః ॥ ౨౪॥

 

తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై 

తవ జ్ఞానం భవిష్యతి ॥ ౨౫॥

 

మార్కండేయ ఉవాచ ॥ ౨౬॥

 

ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ 

యథాభిలషితం వరమ్ ।

బభూవాన్తర్హితా సద్యో 

భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా ॥ ౨౭॥

 

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా 

సురథః క్షత్రియర్షభః ।

సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య 

సావర్ణిర్భవితా మనుః ॥ ౨౮॥

 

ఇతి దత్త్వా తయోర్దేవీ 

యథాభిలషితం వరమ్ ।

బభూవాంతర్హితా సద్యో 

భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా ॥

 

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా 

సురథః క్షత్రియర్షభః ।

సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య 

సావర్ణిర్భవితా మనుః ॥ క్లీం ఓం ॥

 

॥ స్వస్తి 

శ్రీమార్కండేయపురాణే 

సావర్ణికే మన్వంతరే 

దేవీమాహాత్మ్యే

సురథవైశ్యయోః 

వరప్రదానంనామ 

త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౩॥

 

॥ శ్రీసప్తశతీ

దేవీమాహాత్మ్యం 

సమాప్తమ్ ॥

 

॥ ఓం తత్ సత్ ఓం ॥

 

॥ అథ అపరాధక్షమాపణస్తోత్రమ్ ॥

 

ఓం అపరాధశతం కృత్వా 

జగదంబేతి చోచ్చరేత్ ।

యాం గతిం సమవాప్నోతి 

న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః ॥ ౧॥

 

సాపరాధోఽస్మి శరణం 

ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే ।

ఇదానీ మనుకంప్యోఽహం 

యథేచ్ఛసి తథా కురు ॥ ౨॥

 

అజ్ఞానాద్విస్మృతేః భ్రాంత్యా 

యన్న్యూనమధికం కృతమ్ ।

తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి 

ప్రసీద పరమేశ్వరి ॥ ౩॥

 

కామేశ్వరి జగన్మాతః 

సచ్చిదానంద విగ్రహే ।

గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా 

ప్రసీద పరమేశ్వరి ॥ ౪॥

 

సర్వరూపమయీ దేవీ 

సర్వం దేవీమయం జగత్ ।

అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం 

నమామి పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౫॥

 

యదక్షరం పరిభ్రష్టం 

మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ ।

పూర్ణం భవతు తత్ సర్వం 

త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ॥ ౬॥

 

యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా

  విసర్గబింద్వక్షరహీనమీరితమ్ ।

తదస్తు సంపూర్ణతమం ప్రసాదతః

  సంకల్పసిద్ధిశ్చ సదైవ జాయతామ్ ॥ ౭॥

 

యన్మాత్రా బిందు బిందుద్వితయ

  పద పదద్వంద్వ వర్ణాదిహీనం

భక్త్యాభక్త్యానుపూర్వం 

  ప్రసభకృతివశాత్ వ్యక్తమవ్యక్త మంబ ।

మోహాదజ్ఞానతో వా పఠితమపఠితం 

  సాంప్రతం తే స్తవేఽస్మిన్

తత్ సర్వం సాంగమాస్తాం 

  భగవతి వరదే త్వత్ప్రసాదాత్ ప్రసీద ॥ ౮॥

 

ప్రసీద భగవత్యంబ 

ప్రసీద భక్తవత్సలే ।

ప్రసాదం కురు మే దేవి 

దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే ॥ ౯॥

 

॥ ఇతి అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

 

॥ అథ దేవీసూక్తమ్ ॥

 

ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహ-

        మాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః ।

అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహ-

        మిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ॥ ౧॥

 

అహం సోమమాహనసం బిభర్మ్యహం

        త్వష్టారముత పూషణం భగమ్ ।

అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే

        సుప్రావ్యే యజమానాయ సున్వతే ॥ ౨॥

 

అహం రాష్ట్రీ సఙ్గమనీ వసూనాం

        చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానామ్ ।

తాం భా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా

        భూరిస్థాత్రాం భూర్యావేశయన్తీమ్ ॥ ౩॥

 

మయా సో అన్నమత్తి యో విపశ్యతి

        యః ప్రాణితి య ఈం శృణోత్యుక్తమ్ ।

అమన్తవో మాం త ఉపక్షియన్తి

        శ్రుధి శ్రుత శ్రద్ధివం తే వదామి ॥ ౪॥

 

అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టం

        దేవేభిరుత మానుషేభిః ।

యం కామయే తం తముగ్రం కృణోమి

        తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సుమేధామ్ ॥ ౫॥

 

అహం రుద్రాయ ధనురా తనోమి

        బ్రహ్మద్విషే శరవే హన్తవా ఉ ।

అహం జనాయ సమదం కృణోమ్యహం

        ద్యావాపృథివీ ఆ వివేశ ॥ ౬॥

 

అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్

        మమ యోనిరప్స్వన్తః సముద్రే ।

తతో వి తిష్ఠే భువనాను విశ్వో-

          తామూం ద్యాం వర్ష్మణోప స్పృశామి ॥ ౭॥

 

అహమేవ వాత ఇవ ప్ర వామ్యా-

        రభమాణా భువనాని విశ్వా ।

పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యై-

        తావతీ మహినా సం బభూవ ॥ ౮॥

 

॥ ఇతి ఋగ్వేదోక్తం దేవీసూక్తం సమాప్తమ్ ॥

 

॥ ఓం తత్ సత్ ఓం ॥